SFS 1969:12

690012.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1969 * Nr 12

Gtkom från trycket den 13 febr. 1969

Nr 12

Lag

med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 19 maj 1956

om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg^

given Slockholms sloii den 24 fanuari 1969.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

V endas Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^ funnit

gott förordna som följer.

1 §.

Artiklarna 1�4X av den i Geneve den 19 maj 1956 avslutade konventio­

nen om fraktavtalet ^^d internationell godsbefordran på väg skall, med iakt­

tagande av vad som ytterligare föreskrives i det följande, gälla som svensk

tag.

2 §.

Konungen kan efter överenskommelse med främmande stat och under

förutsättning av ömsesidighet förordna, att befordran av gods på väg i lokal

gränslrafik mellan Sverige och den staten slcalt vara helt eller delvis undan­

tagen från tttlämpning av konventionen.

På fralitsedel som upprättats i Sverige får fraktförarens och avsändarens

underskrifter vara tryctcta. Stämpel får användas i stället för underskrift.

4 §.

Försäljning enligt artikel 16 tredje stycket av gods som finnes i Sverige

skall ske på offentlig auktion eller, om sådan icke lämpligen kan äga rum,

på annat betryggande sätt. Såvitt det är möjligt skall fraktföraren, i god tid

underrätta den som äger förfoga över godset om tid och plats för försälj­

ningen.

5 §.

Vid tillämpning av artikel 29 och artikel 32 första stycket skall grov vårds­

löshet likställas med uppsåt.

1 alan som enligt artikel 31 förslå stycket kan upptagas i Sverige får väc­

kas, utom \id domstol som är behörig enligt rätteg^gsbalken, vid domstolen

i den ort där godset mottogs för befordran eller vid domstolen i bestäm­

melseorten.

' Prop. 1968:132; ILU 47; Rskr 355.

10^�698000' Svensk förfat tningsscmling 1969, lir 12

¬

background image

1969 ⬢ Nr 12

26

.i�~�~=s =i .=!.aris o--""

holms rådhusrätt.

^ g

rf�~lölti«hel av hltändstc dom, som entigl arlitrel 31 lr«|jo

�~0^°tf^s��Sfka^s^rirst6ttas i Sverige, gores hos Svea hovrätt. Vi.l

ansölmingen stiatt rogas

som bestyrtits av myndighet;

t. domen i

'��!

A i den stol där domen meddetats, all

'"nvsert^riTl angående befordran som är underltast.ad itonveniiohcii

^\aZ rUntt t.?ga ta att och tran vertcstattas i närand.a stal

Sa nLnda handiingar skatt vara försedda med tjevis om ntfardarens tre

höri-^het. Beviset skall vara utställt av svensk beskickning eller konsul eller

av chefen för justitieförvaltningen i den stat dar domen meddelats. Ar hand­

ling i ärendet avfattad på annat främmande språk än danska eller norska,

skall handlinge n åtföljas av översättning till svenska. �versättningen skall

vara hcstj'rkt av diplomatisk eller konsulär tjänsleman eller av svensk no-

larius publicus.

Ansökan om verkställighet få r ej bifallas ulan all motparten haft tillfälle

alt yttra sig över a nsökningen.

Bifalles ansökningen, verkställes domen på samma sätt som svensk dom­

stols laga kraft ägande dom, om ej högsta domstolen efter talan mot hovrät­

tens beslut förordnar annat.

8 §.

Konungen meddelar de ytterligare bestämmelser som kan behövas för

konventionens tillämpning.

Denna lag träder i l iraft den dag Konungen förordnar.

vtsso'hra V^d Jtlf med

t'"''

crterr.ntta. Till ytlermero

bekräfta låtit.

'

®

underskrivit och med Värt ktingl. sigiit

Stockholms stolt den 24 januari 190,8.

GUSTAF ADOLF

(Justiliedeparlemenlet)

""

HERMAN KLIXG

"kStooUhe,

Söner

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.