SFS 2019:1194 Lag om ändring i lagen (1969:12) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1969:12) om internationell vägtransport / SFS 2019:1194 Lag om ändring i lagen (1969:12) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg
SFS2019-1194.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1969:12) med anledning av Sveriges

tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om

fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg

Utfärdad den 7 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1969:12) med anled-
ning av Sveriges tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet
vid internationell godsbefordran på väg2

dels att bilagan ska upphöra att gälla,
dels att rubriken till lagen samt 1 och 3 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två bilagor, bilaga 1 och 2, av följande lydelse.

Lag om internationell vägtransport
1 §
3 Denna lag tillämpas på sådan vägtransport som regleras i konvention-
en den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg
(CMR).

Som svensk lag ska gälla originaltexterna av artiklarna 1�41 i

konventionen, med de ändringar som har gjorts genom det den 5 juli 1978
antagna ändringsprotokollet, och artiklarna 1�6 i det den 20 februari 2008
antagna tilläggsprotokollet. Originaltexterna ska ha samma giltighet.

Originaltexterna tillsammans med en svensk översättning finns som

bilaga 1 och 2 till denna lag.

3 § På en fraktsedel som upprättas i Sverige får fraktförarens och
avsändarens underskrifter vara tryckta. Stämpel får användas i stället för
underskrift.

En elektronisk fraktsedel som upprättas i Sverige ska undertecknas med

en sådan avancerad elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli
2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska
transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv
1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen. I stället för en avancerad
elektronisk underskrift får en avancerad elektronisk stämpel enligt samma
artikel användas.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

1 Prop. 2018/19:141, bet. 2019/20:CU2, rskr. 2019/20:15.

2 Senaste lydelse av bilagan 1985:178 (jfr 1985:665).

3 Senaste lydelse 1985:178 (jfr 1985:665).

SFS

2019:1194

Publicerad
den

5 december 2019

background image

SFS

2

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mikael Hjort

(Justitiedepartementet)

2019:1194

background image

SFS

3

Bilaga 1

Artiklarna 1�41 i konventionen den 19 maj 1956 om
fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg
(CMR) i deras lydelse enligt ändringsprotokollet den
5 juli 1978

CHAPTER I


Scope of application

Article 1


1. This Convention

shall apply to every
contract for the carriage
of goods by road in
vehicles for reward,
when the place of taking
over of the goods and
the place designated for
delivery, as specified in
the contract, are situated
in

two

different

countries, of which at
least one is a Contacting
country, irrespective of
the place of residence
and the nationality of
the parties.


2. For the purposes of

this

Convention,

�Svehicles⬝ means motor
vehicles, articulated ve-
hicles, trailers and semi-
trailers as defined in
article 4

of

the

Convention on Road
Traffic

dated

19

September 1949.


3. This Convention

shall apply also where

CHAPITRE
PREMIER

Champ d�"application

Article premier


1. La

présente

Convention s�"applique
à tout contrat de
transport de march-
andises par route à titre
onéreux au moyen de
véhicules, lorsque le
lieu de la prise en
charge

de

la

merchandise et le lieu
prévu

pour

la

livraison, tels qu�"ils
sont

indiqués

au

contrat, sont situés
dans deux pays dif-
férents dont l�"un au
moins est un pays
contractant. Il en est
ainsi quels que soient
le domicile et la
nationalité des parties.


2. Pour l�"application

de la présente Con-
vention,

il

faut

entendre par �Svéhi-
cules⬝ les automobiles,
les véhicules articulés,
les remorques et les
semi-remorques, tels
qu�"ils sont définis par
l�"article 4 de la
Convention sur la
circulation routière en
date du 19 septembre
1949.


3. La présente Con-

vention

s�"applique

KAPITEL 1


Tillämpningsområde

Artikel 1


1. Denna konven-

tion tillämpas på varje
avtal om godsbeford-
ran med fordon på väg
mot betalning, när
orten för godsets mot-
tagande till befordran
och bestämmelseorten,
såsom de angivits i
avtalet, är belägna i
skilda stater, av vilka
åtminstone den ena är
en

fördragsslutande

stat. Vad nu sagts
gäller oavsett parter-
nas hemvist och natio-
nalitet.


2. I denna kon-

vention förstås med
�Sfordon⬝ sådana mo-
torfordon,

samman-

satta fordon, släp-
fordon och påhängs-
vagnar, som avses i
artikel 4 i konven-
tionen den 19 septem-
ber 1949 rörande väg-
trafik.

3. Denna konven-

tion gäller även när

2019:1194

background image

SFS

4

carriage coming within
its scope is carried out
by States or by gov-
ernmental institutions
or organizations.

4. This Convention

shall not apply:

(a) to

carriage

performed under the
terms of any inter-
national postal con-
vention;

(b) to

funeral

consignments;

(c) to

furniture

removal.


5. The Contracting

Parties agree not to vary
any of the provisions of
this Convention by
special

agreements

between two or more of
them, except to make it
inapplicable to their
frontier traffic or to au-
thorize the use in
transport

operations

entirely confined to
their

territory

of

consignment

notes

representing a title to
the goods.

même si les transports
rentrant

dans

son

champ d�"application
sont effectués par des
Etats ou par des
institutions ou or-
ganisations

gouver-

nementales.


4. La

présente

Convention ne s�"ap-
plique pas:

a) aux

transports

effectués sous l�"em-
pire de conventions
postales

internatio-

nales,

b) aux

transports

funéraires,

c) aux transports de

déménagement.


5. Les Parties con-

tractantes s�"interdisent
d�"apporter par voie
d�"accords particuliers
conclus entre deux ou
plusieurs d�"entre elles
toute modification à la
présente Convention,
sauf pour soustraire à
son empire leur trafic
frontalier ou pour
autoriser dans les
transports empruntant
exclusivement

leur

territoire l�"emploi de la
lettre de voiture repre-
séntative de la mar-
chandise.

befordran som faller
inom dess tillämp-
ningsområde utförs av
stater eller statliga
inrättningar

eller

organisationer.
4. Denna

kon-

vention tillämpas inte


a) på

befordran,

som utförs i enlighet
med

internationella

överenskommelser om
postbefordran;

b) på begravnings-

transport;

c) på befordran av

flyttsaker.


5. De Fördragsslut-

ande Parterna för-
binder sig att inte gen-
om särskilda överens-
kommelser mellan två
eller flera av dem
avtala

om

annan

ändring i denna kon-
vention än som avser
att från dess tillämp-
ning undanta gemen-
sam gränstrafik eller
att för befordran, som
uteslutande

utförs

inom deras territorier,
medge användning av
fraktsedel

som

är

bärare av rätt till
godset.

Article 2


1. Where the vehicle

containing the goods is
carried over part of the
journey by sea, rail,
inland waterways or air,
and, except where the
provisions of article 14
are

applicable,

the

goods are not unloaded

Article 2


1. Si le véhicule

contenant les mar-
chandises est trans-
porté par mer, chemin
de fer, voie navigable
intérieure ou air sur
une partie du parcours,
sans rupture de charge
sauf, éventuellement,

Artikel 2


1. Fraktas

fordon

med pålastat gods
under del av beford-
ringen till sjöss, med
järnväg, på inre vatten-
väg

eller

med

luftfartyg utan att
godset � frånsett fall

artikel 14

är

2019:1194

background image

SFS

5

from the vehicle, this
Convention

shall

nevertheless apply to
the whole of the
carriage. Provided that
to the extent that it is
proved that any loss,
damage or delay in
delivery of the goods
which occurs during the
carriage by the other
means of transport was
not caused by an act or
omission of the carrier
by road, but by some
event which could only
have occurred in the
course of and by reason
of the carriage by that
other

means

of

transport, the liability of
the carrier by road shall
be determined not by
this Convention but in
the manner in which the
liability of the carrier by
the other means of
transport would have
been determined if a
contract for the carriage
of the goods alone had
been made by the
sender with the carrier
by the other means of
transport in accordance
with the conditions
prescribed by law for
the carriage of goods by
that means of transport.
If, however, there are no
such prescribed con-
ditions, the liability of
the carrier by road shall
be determined by this
Convention.
pour l�"application des
dispositions de l�"artic-
le 14,

la

présente

Convention

s�"app-

lique, néanmoins, pour
l�"ensemble du trans-
port. Cependant, dans
la mesure où il est
prouvé qu�"une perte,
une avarie ou un retard
à la livraison de la
marchandise qui est
survenu au cours du
transport par l�"un des
modes de transport
autre que la route n�"a
pas été causé par un
acte ou une omission
du transporteur routier
et qu�"il provient d�"un
fait qui n�"a pu se
produire qu�"au cours et
en raison du transport
non

routier,

la

responsabilité

du

transporteur routier est
déterminée non par la
présente Convention,
mais de la façon dont
la responsabilité du
transporteur

non

routier

eût

été

déterminée

si

un

contrat de transport
avait été conclu entre
l�"expéditeur

et

le

transporteur non rou-
tier pour le seul
transport de la mar-
chandise

conformé-

ment aux dispositions
impératives de la loi
concernant le transport
de marchandises par le
mode de transport
autre que la route.
Toutefois, en l�"ab-
sence de telles disposi-
tions, la responsabilité
du transporteur par
route sera déterminée
par la présente Con-
vention.

tillämplig � lossas från
fordonet,

tillämpas

denna konvention trots
det på befordringen i
dess helhet. I den mån
det visas, att förlust,
minskning eller skada
eller dröjsmål med
godsets utlämnande,
som inträffat medan
godset befordrades på
annat sätt än på väg,
inte orsakats av åtgärd
eller underlåtenhet av
vägfraktföraren utan
härrör av händelse,
som kunnat inträffa
endast under sådan
befordran

och

grund av att be-
fordringen skett på
annat sätt än på väg,
bestäms vägfraktför-
arens ansvarighet inte
enligt denna kon-
vention utan på det sätt
på vilket den andre
fraktförarens ansva-
righet

skulle

ha

bestämts, om avtal
slutits mellan avsänd-
aren och sistnämnde
fraktförare om be-
fordran

enbart

av

godset i enlighet med
de tvingande lagregler,
som

gäller

för

befordran av gods med
det

ifrågavarande

transportmedlet. Sak-
nas sådana regler, be-
stäms emellertid väg-
fraktförarens ansvarig-
het enligt denna kon-
vention.
2019:1194

background image

SFS

6

2. If the carrier by

road is also himself the
carrier by the other
means of transport, his
liability shall also be de-
termined in accordance
with the provisions of
paragraph 1 of this
article, but as if, in his
capacities as carrier by
road and as carrier by
the other means of
transport, he were two
separate persons.

2. Si le transporteur

routier est en même
temps le transporteur
non

routier,

sa

responsabilité

est

également déterminée
par le paragraphe
premier comme si sa
fonction de trans-
porteur routier et sa
fonction de trans-
porteur non routier
étaient exercées par
deux personnes diffé-
rentes.

2. �r

vägfraktfö-

raren också fraktförare
med avseende på det
andra transportmedlet,
bestäms vägfraktförar-
ens

ansvarighet

i

enlighet med första
stycket som om dennes
verksamhet som väg-
fraktförare och dennes
verksamhet som frakt-
förare med avseende
på det andra transport-
medlet utövats av två
skilda personer.

CHAPTER II

Persons for whom the
carrier is responsible

Article 3


For the purposes of

this Convention the
carrier

shall

be

responsible for the acts
and omissions of his
agents and servants and
of any other persons of
whose

services

he

makes use for the
performance of the
carriage, when such
agents, servants or other
persons

are

acting

within the scope of their
employment, as if such
acts or omissions were
his own.

CHAPITRE II

Personnes dont répond
le transporteur

Article 3


Pour l�"application

de la présente Con-
vention,

le

trans-

porteur répond, com-
me de ses propres
actes et omissions, des
actes et omissions de
ses préposés et de
toutes

autres

per-

sonnes aux services
desquelles il recourt
pour l�"exécution du
transport lorsque ces
préposés ou ces per-
sonnes agissent dans
l�"exercice de leurs
fonctions.

KAPITEL II

Personer för vilka
fraktföraren ansvarar

Artikel 3


Vid tillämpning av

denna konvention är
fraktföraren ansvarig
för vad en anställd
eller

annan

som

fraktföraren anlitar för
befordringen företar
eller

underlåter

i

tjänsten eller för upp-
dragets

fullgörande.

Fraktföraren

svarar

därvid såsom för egen
handling eller under-
låtenhet.

CHAPTER III

Conclusion and
performance of the
contract of carriage

Article 4


The

contract

of

carriage

shall

be

confirmed

by

the

making out of a

CHAPITRE III

Conclusion et
exécution du contrat
de transport

Article 4


Le

contrat

de

transport est constaté
par une lettre de
voiture. L�"abscence,

KAPITEL III

Slutande och full-
görande av fraktavtal


Artikel 4


Fraktavtalet ska be-

kräftas genom frakt-
sedel. Att fraktsedel
inte har upprättats eller

2019:1194

background image

SFS

7

consignment note. The
absence, irregularity or
loss of the consignment
note shall not affect the
existence or the validity
of the contract of
carriage which shall
remain subject to the
provisions

of

this

Convention.

l�"irrégularité ou la
perte de la lettre de
voiture n�"affectent ni
l�"existence

ni

la

validité du contrat de
transport qui reste
soumis aux dispos-
itions de la présente
Convention.

inte har föreskrivet
innehåll eller har gått
förlorad inverkar inte
på avtalets existens
eller giltighet, och
avtalet

förblir

underkastat

be-

stämmelserna i denna
konvention

Article 5


l. The consignment

note shall be made out
in three original copies
signed by the sender
and by the carrier.
These signatures may
be printed or replaced
by the stamps of the
sender and the carrier if
the law of the country in
which the consignment
note has been made out
so permits. The first
copy shall be handed to
the sender, the second
shall accompany the
goods and the third shall
be retained by the
carrier.2. When the goods

which are to be carried
have to be loaded in
different vehicles, or are
of different kinds or are
divided into different
lots, the sender or the
carrier shall have the
right to require a
separate consignment
note to be made out for
each vehicle used, or for
each kind or lot of
goods.

Article 5


1. La

lettre

de

voiture est établie en
trois

exemplaires

originaux signés par
l�"expéditeur et par le
transporteur, ces sig-
natures pouvant être
imprimées ou rem-
placées par les timbres
de l�"expéditeur et du
transporteur

si

la

législation du pays où
la lettre de voiture est
établie le permet. Le
premier exemplaire est
remis à l�"expéditeur, le
deuxième accompagne
la marchandise et le
troisième est retenu
par le transporteur.


2. Lorsque

la

marchandise à trans-
porter doit être chargée
dans des véhicules
différents, ou lorsqu�"il
s�"agit de différentes
espèces

de

marchandises ou de
lots distincts, l�"expé-
diteur ou le trans-
porteur a le droit
d�"exiger

l�"établisse-

ment

d�"autant

de

lettres de voiture qu�"il
doit être utilisé de
véhicules ou qu�"il y a
d�"espèces ou de lots de
marchandises.

Artikel 5


1. Fraktsedeln ska

upprättas i tre original-
exemplar, vilka ska
undertecknas av av-
sändaren och frakt-
föraren.

Under-

skrifterna får vara
tryckta eller ersatta
med avsändarens och
fraktförarens stämplar,
om lagen i den stat där
fraktsedeln upprättas
tillåter detta. Det första
exemplaret överläm-
nas till avsändaren, det
andra åtföljer godset
och det tredje behålls
av fraktföraren.
2. Ska godset lastas

på skilda fordon eller
är det fråga om olika
godsslag eller om
skilda partier, har av-
sändaren eller frakt-
föraren rätt att begära,
att skilda fraktsedlar
upprättas för varje
fordon, godsslag eller
parti.

2019:1194

background image

SFS

8

Article 6


1. The consignment

note shall contain the
following particulars:


(a) the date of the

consignment note and
the place at which it is
made out;

(b) the name and

address of the sender;


(c) the name and

address of the carrier;


(d) the place and the

date of taking over of
the goods and the place
designated for delivery;


(e) the name and

address of the con-
signee;

(f) the description in

common use of the
nature of the goods and
the method of packing,
and, in the case of
dangerous goods, their
generally

recognized

description;

(g) the number of

packages and their
special

marks

and

numbers;

(h) the gross weight

of the goods or their
quantity

otherwise

expressed;

(i) charges relating to

the carriage (carriage
charges, supplementary
charges, customs duties
and

other

charges

incurred

from

the

making of the contract
to the time of delivery);


(j) the

requisite

instructions

for

Customs and other
formalities;

Article 6


1. La

lettre

de

voiture doit contenir
les indications sui-
vantes:

a) le lieu et la date

de son établissement,b) le

nom

et

l�"adresse de l�"expédi-
teur,

c) le

nom

et

l�"adresse du trans-
porteur,

d) le lieu et la date

de la prise en charge de
la marchandise et le
lieu prévu pour la
livraison,

e) le

nom

et

l�"adresse du desti-
nataire,

f) la dénomination

courante de la nature
de la marchandise et le
mode d�"emballage, et,
pour les marchandises
dangereuses,

leur

dénomination

géné-

ralement reconnue,

g) le nombre des

colis, leurs marques
particulières et leurs
numéros,

h) le poids brut ou la

quantité

autrement

exprimée

de

la

marchandise,

i) les frais afférents

au transport (prix de
transport,

frais

accessoires, droits de
douane et autres frais
survenant à partir de la
conclusion du contrat
jusqu�"à la livraison),


j) les

instructions

requises

pour

les

formalités de douane
et autres,

Artikel 6


1. Fraktsedeln ska

innehålla

följande

uppgifter:


a) ort och dag för

upprättandet;b) avsändarens

namn och adress;


c) fraktförarens

namn och adress;


d) ort och dag för

godsets

mottagande

till befordran samt
bestämmelseorten;


e) mottagarens

namn och adress;


f) gängse

benäm-

ning på godsets art och
på förpackningssättet
samt, i fråga om farligt
gods, dettas allmänt
vedertagna

benäm-

ning;


g) antalet

kollin,

dessas särskilda märk-
ning och nummer;


h) godsets brutto-

vikt

eller

annan

uppgift

om

dess

mängd;

i) kostnader

hän-

förliga till befordring-
en (frakt, tilläggs-
avgifter, tullavgifter
och andra kostnader
som

uppkommer

under

tiden

från

avtalets ingående till
godsets utlämnande);

j) erforderliga an-

visningar beträffande
tull och andra for-
maliteter;

2019:1194

background image

SFS

9

(k) a statement that

the carriage is subject,
notwithstanding

any

clause to the contrary,
to the provisions of this
Convention.2. Where applicable,

the consignment note
shall also contain the
following particulars:

(a) a statement that

trans-shipment is not
allowed;

(b) the charges which

the sender undertakes to
pay;

(c) the amount of

�Scash on delivery⬝
charges;(d) a declaration of

the value of the goods
and

the

amount

representing

special

interest in delivery;

(e) the

sender�"s

instructions

to

the

carrier regarding in-
surance of the goods;


(f) the agreed time-

limit within which the
carriage is to be carried
out;

(g) a list of the

documents handed to
the carrier.3. The parties may

enter in the con-
signment note any other
particulars which they
may deem useful.

k) l�"indication que

le transport est soumis,
nonobstant

toute

clause contraire, au
régime établi par la
présente Convention.2. Le cas échéant, la

lettre de voiture doit
contenir, en outre, les
indications suivantes:

a) l�"interdiction de

transbordement,


b) les

frais

que

l�"expéditeur prend à sa
charge,

c) le montant du

remboursement

à

percevoir lors de la
livraison de la mar-
chandise,

d) la valeur déclarée

de la marchandise et la
somme représentant
l�"intérêt spécial à la
livraison,

e) les instructions de

l�"expéditeur

au

transporteur en ce qui
concerne l�"assurance
de la marchandise,

f) le délai convenu

dans lequel le transport
doit être effectué,


g) la liste des do-

cuments remis au
transporteur.3. Les

parties

peuvent porter sur la
lettre de voiture toute
autre

indication

qu�"elles jugent utile.

k) meddelande att

befordringen

är

underkastad

be-

stämmelserna i denna
konvention

utan

hinder av att annat kan
vara avtalat.


2. I förekommande

fall ska fraktsedeln
också innehålla följ-
ande uppgifter:

a) förbud mot om-

lastning;


b) de kostnader som

avsändaren åtar sig att
betala;

c) efterkravsbelopp

som ska uppbäras vid
godsets utlämnande;d) godsets

dekla-

rerade värde samt
belopp motsvarande
särskilt intresse av
leveransen;

e) avsändarens an-

visningar till frakt-
föraren rörande för-
säkring av godset;


f) avtalad tid inom

vilken

befordringen

ska vara fullgjord;


g) förteckning över

handlingar som över-
lämnas

till

frakt-

föraren.


3. Parterna får i

fraktsedeln införa de
ytterligare uppgifter
som de anser påkal-
lade.

Article 7


1. The sender shall be

responsible

for

all

expenses,

loss

and

Article 7


1. L�"expéditeur ré-

pond de tous frais et
dommages

que

Artikel 7


1. Avsändaren svar-

ar för all kostnad och
skada som fraktföraren

2019:1194

background image

SFS

10

damage sustained by
the carrier by reason of
the inaccuracy or inade-
quacy of:

(a) the

particulars

specified in article 6,
paragraph 1, (b), (d),
(e), (f), (g), (h) and (j);


(b) the

particulars

specified in article 6,
paragraph 2;

(c) any

other

particulars

or

in-

structions given by him
to

enable

the

consignment note to be
made out or for the
purpose of their being
entered therein.


2. If, at the request of

the sender, the carrier
enters

in

the

consignment note the
particulars referred to in
paragraph 1 of this arti-
cle, he shall be deemed,
unless the contrary is
proved, to have done so
on behalf of the sender.
3. If the consignment

note does not contain
the statement specified
in article 6, paragraph 1
(k), the carrier shall be
liable for all expenses,
loss and damage sus-
tained through such
omission by the person
entitled to dispose of the
goods.

supporterait le trans-
porteur en raison de
l�"inexactitude ou de
l�"insuffisance:

a) des

indications

mentionnées

à

l�"article 6, paragraphe
1, b), d), e), f), g), h) et
j),

b) des indications

mentionnées à l�"artic-
le 6, paragraphe 2,

c) de toutes autres

indications ou instruc-
tions qu�"il donne pour
l�"établissement de la
lettre de voiture ou
pour y être reportées.
2. Si, à la demande

de l�"expéditeur, le
transporteur inscrit sur
la lettre de voiture les
mentions visées au
paragraphe

1

du

présent article, il est
considéré,

jusqu�"à

preuve du contraire,
comme agissant pour
le compte de l�"expédi-
teur.


3. Si la lettre de

voiture ne contient pas
la mention prévue à
l�"article 6, paragraphe
1, k), le transporteur
est responsable de tous
frais et dommages que
subirait l�"ayant droit à
la marchandise en
raison

de

cette

omission.

åsamkas till följd av
oriktighet eller ofull-
ständighet hos


a) uppgifter

som

avses i artikel 6 första
stycket b), d), e), f), g),
h) och j);

b) uppgifter

som

avses i artikel 6 andra
stycket;

c) annan

uppgift

eller anvisning som
avsändaren lämnar för
fraktsedelns

upp-

rättande eller för att
införas i denna.
2. Har fraktföraren

på avsändarens be-
gäran i fraktsedeln
infört uppgift eller an-
visning som anges i
första stycket, anses
fraktföraren ha handlat
för

avsändarens

räkning, om annat inte
visas.
3. Innehåller frakt-

sedeln

inte

med-

delande som avses i
artikel 6 första stycket
k), svarar fraktföraren
för all kostnad och
skada som därigenom
åsamkas den som har
rätt att förfoga över
godset.

Article 8


l. On taking over the

goods, the carrier shall
check:


Article 8


1. Lors de la prise en

charge de la mar-
chandise, le trans-
porteur est tenu de
vérifier :

Artikel 8


1. Vid mottagandet

av godset ska frakt-
föraren undersöka


2019:1194

background image

SFS

11

(a) the accuracy of

the statements in the
consignment note as to
the number of packages
and their marks and
numbers, and

(b) the

apparent

condition of the goods
and their packaging.


2. Where the carrier

has

no

reasonable

means of checking the
accuracy of the state-
ments referred to in
paragraph 1 (a) of this
article, he shall enter his
reservations in the con-
signment note together
with the grounds on
which they are based.
He

shall

likewise

specify the grounds for
any reservations which
he makes with regard to
the apparent condition
of the goods and their
packaging. Such reser-
vations shall not bind
the sender unless he has
expressly agreed to be
bound by them in the
consignment note.


3. The sender shall be

entitled to require the
carrier to check the
gross weight of the
goods or their quantity
otherwise

expressed.

He may also require the
contents of the pack-
ages to be checked. The
carrier shall be entitled
to claim the cost of such
checking. The result of
the checks shall be
entered in the con-
signment note.


a) l�"exactitude des

mentions de la lettre de
voiture relatives au
nombre de colis, ainsi
qu�"à leurs marques et
numéros,

b) l�"état apparent de

la marchandise et de
son emballage.


2. Si le transporteur

n�"a pas de moyens
raisonnables de vé-
rifier l�"exactitude des
mentions visées au
paragraphe 1, a) du
présent

article,

il

inscrit sur la lettre de
voiture des réserves
qui

doivent

être

motivées. Il doit de
même motiver toutes
les réserves qu�"il fait
au sujet de l�"état
apparent de la mar-
chandise et de son
emballage. Ces ré-
serves n�"engagent pas
l�"expéditeur, si celui-ci
ne

les

a

pas

expressément

ac-

ceptées sur la lettre de
voiture.


3. L�"expéditeur a le

droit

d�"exiger

la

vérification par le
transporteur du poids
brut ou de la quantité
autrement exprimée de
la marchandise. Il peut
aussi exiger la vérifi-
cation du contenu des
colis. Le transporteur
peut

réclamer

le

paiement des frais de
vérification.

Le

résultat

des

véri-

fications est consigné
sur la lettre de voiture.

a) riktigheten

av

fraktsedelns uppgifter
om antalet kollin samt
om dessas märkning
och nummer;

b) godsets

och

förpackningens syn-
liga tillstånd.


2. Kan fraktföraren

inte med skäliga medel
undersöka riktigheten
av de i första stycket
under

a)

nämnda

uppgifterna, ska denne
på fraktsedeln teckna
förbehåll om detta och
ange

grunden

för

förbehållet.

Frakt-

föraren ska också ange
grunden för varje
förbehåll som denne
gör i fråga om godsets
och

förpackningens

synliga

tillstånd.

Sådant förbehåll gäller
inte mot avsändaren,
om denne inte uttryck-
ligen har godkänt det
på fraktsedeln.
3. Avsändaren har

rätt att begära att frakt-
föraren

undersöker

godsets bruttovikt eller
på annat sätt angivna
mängd.

Avsändaren

kan även kräva en
undersökning

av

kollinas

innehåll.

Fraktföraren har rätt
att kräva ersättning för
kostnaderna för sådan
undersökning.

Re-

sultatet av under-
sökningen ska an-
tecknas på fraktsedeln.

2019:1194

background image

SFS

12

Article 9


1. The consignment

note shall be prima
facie
evidence of the
making of the contract
of

carriage,

the

conditions

of

the

contract and the receipt
of the goods by the
carrier.


2. If the consignment

note

contains

no

specific reservations by
the carrier, it shall be
presumed, unless the
contrary is proved, that
the goods and their
packaging appeared to
be in good condition
when the carrier took
them over and that the
number of packages,
their

marks

and

numbers corresponded
with the statements in
the consignment note.

Article 9


1. La

lettre

de

voiture fait foi, jusqu�"à
preuve du contraire,
des conditions du
contrat et de la
réception

de

la

marchandise par le
transporteur.2. En

l�"absence

d�"inscription sur la
lettre de voiture de
réserves motivées du
transporteur, il y a
présomption que la
marchandise et son
emballage étaient en
bon état apparent au
moment de la prise en
charge par le trans-
porteur et que le
nombre des colis ainsi
que leurs marques et
numéros, étaient con-
formes aux énon-
ciations de la lettre de
voiture.

Artikel 9


1. Fraktsedeln ska,

såvida annat inte visas,
gälla som bevis om att
fraktavtal slutits, om
avtalsvillkoren och om
fraktförarens

mot-

tagande av godset.
2. Om fraktföraren

inte

har

tecknat

förbehåll på fraktse-
deln

samt

angivit

grunden för detta, ska,
om annat inte visas,
godset

och

dess

förpackning antas ha
varit i gott synligt
tillstånd, när frakt-
föraren mottog godset
samt antalet kollin,
dessas märkning och
nummer

antas

ha

överensstämt

med

uppgifterna i frakt-
sedeln.

Article 10


The sender shall be

liable to the carrier for
damage to persons,
equipment or other
goods, and for any
expenses

due

to

defective packing of the
goods, unless the defect
was apparent or known
to the carrier at the time
when he took over the
goods and he made no
reservations concerning
it.


Article 10


L�"expéditeur

est

responsable envers le
transporteur

des

dommages aux per-
sonnes, au matériel ou
à

d�"autres

mar-

chandises, ainsi que
des frais, qui auraient
pour

origine

la

défectuosité

de

l�"emballage

de

la

marchandise, à moins
que, la défectuosité
étant apparente ou
connue du transporteur
au moment de la prise
en charge, le trans-
porteur n�"ait pas fait de
réserves à son sujet.

Artikel 10


Avsändaren svarar

gentemot fraktföraren
för skada på person,
materiel eller annat
gods och kostnader
som uppkommit till
följd av bristfällig
förpackning av godset,
om

inte

bristfäl-

ligheten var synlig
eller

känd

för

fraktföraren, när denne
mottog godset, och
fraktföraren underlät
att göra förbehåll om
det.

2019:1194

background image

SFS

13

Article 11


1. For the purposes of

the Customs or other
formalities which have
to be completed before
delivery of the goods,
the sender shall attach
the necessary docu-
ments to the con-
signment note or place
them at the disposal of
the carrier and shall
furnish him with all the
information which he
requires.
2. The carrier shall

not be under any duty to
enquire into either the
accuracy or the ade-
quacy of such doc-
uments

and

infor-

mation. The sender
shall be liable to the
carrier for any damage
caused by the absence,
inadequacy

or

irregularity of such
documents

and

information, except in
the case of some
wrongful act or neglect
on the part of the
carrier.


3. The liability of the

carrier

for

the

consequences

arising

from the loss or
incorrect use of the
documents specified in
and accompanying the
consignment note or
deposited

with

the

carrier shall be that of
an agent, provided that
the compensation paya-
ble by the carrier shall
not exceed that payable

Article 11


1. En

vue

de

l�"accomplissement des
formalités de douane
et autres à remplir
avant la livraison de la
marchandise, l�"expédi-
teur doit joindre à la
lettre de voiture ou
mettre à la disposition
du transporteur les do-
cuments nécessaires et
lui fournir tous rensei-
gnements voulus.

2. Le transporteur

n�"est

pas

tenu

d�"examiner si ces
documents et ren-
seignements

sont

exacts ou suffisants.
L�"expéditeur est re-
sponsable envers le
transporteur de tous
dommages

qui

pourraient résulter de
l�"absence, de l�"in-
suffisance

ou

de

l�"irrégularité de ces
documents et ren-
seignements, sauf en
cas de faute du
transporteur.


3. Le transporteur

est responsable au
même

titre

qu�"un

commissionnaire des
conséquences de la
perte ou de l�"utilisation
inexacte

des

documents mentionnés
sur la lettre de voiture
et qui accompagnent
celle-ci ou qui sont
déposés

entre

ses

mains;

toutefois,

l�"indemnité à sa charge
ne dépassera pas celle

Artikel 11


1. Till uppfyllande

av de tullbestämmelser
och andra offentliga
föreskrifter som ska
iakttas innan godset
utlämnas till mottag-
aren ska avsändaren
foga nödvändiga hand-
lingar till fraktsedeln
eller ställa sådana
handlingar

till

fraktförarens förfog-
ande samt lämna frakt-
föraren de upplys-
ningar som denne
begär.


2. Fraktföraren är

inte skyldig att under-
söka, huruvida dessa
handlingar och upp-
lysningar är riktiga
eller

fullständiga.

Avsändaren

svarar

gentemot fraktföraren
för skada som upp-
kommer till följd av att
sådan handling eller
upplysning

saknas

eller är ofullständig
eller oriktig, utom då
fel eller försummelse
ligger fraktföraren till
last.

3. Fraktföraren bär

samma ansvar som en
kommissionär

för

följderna av att de
handlingar som är
omnämnda i frakt-
sedeln och som åtföljer
denna

eller

överlämnats till frakt-
föraren går förlorade
eller används oriktigt.
Ersättningen som ska
utges av fraktföraren
får dock inte överstiga
vad som skulle ha

2019:1194

background image

SFS

14

in the event of loss of
the goods.

qui serait due en cas de
perte de la march-
andise.

utgått, om godset gått
förlorat.

Article 12


1. The sender has the

right to dispose of the
goods, in particular by
asking the carrier to
stop the goods in transit,
to change the place at
which delivery is to take
place or to deliver the
goods to a consignee
other than the consignee
indicated in the con-
signment note.2. This right shall

cease to exist when the
second copy of the
consignment note is
handed to the consignee
or when the consignee
exercises his right under
article 13, paragraph 1;
from that time onwards
the carrier shall obey
the orders from the
consignee.3. The

consignee

shall, however, have the
right of disposal from
the time when the
consignment note is
drawn up, if the sender
makes an entry to that
effect

in

the

consignment note.4. If in exercising his

right of disposal the
consignee has ordered
the delivery of the
goods

to

another

person,

that

other

person shall not be

Article 12


1. L�"expéditeur a le

droit de disposer de la
marchandise, notam-
ment en demandant au
transporteur

d�"en

arrêter le transport, de
modifier le lieu prévu
pour la livraison ou de
livrer la marchandise à
un

destinataire

différent

de

celui

indiqué sur la lettre de
voiture.


2. Ce droit s�"éteint

lorsque le deuxième
exempaire de la lettre
de voiture est remis au
destinataire ou que
celui-ci fait valoir le
droit

prévu

à

l�"article 13,

para-

graphe 1; à partir de ce
moment, le trans-
porteur doit se confor-
mer aux ordres du
destinataire.


3. Le

droit

de

disposition appartient
toutefois au destina-
taire

dès

l�"éta-

blissement de la lettre
de voiture si une
mention dans ce sans
est

faite

par

l�"expéditeur sur cette
lettre.


4. Si, en exerçant

son droit de dispo-
sition, le destinataire
ordonne de livrer la
merchandise à une
autre personne, celle-
ci ne peut pas désigner
d�"autres destinataires.

Artikel 12


1. Avsändaren har

rätt att förfoga över
godset, särskilt genom
att

begära

hos

fraktföraren att godset
stoppas under beford-
ringen, att bestämm-
elseorten ändras eller
att godset lämnas ut till
annan än den som
angivits i fraktsedeln.
2. Denna rätt upp-

hör, när det andra
exemplaret av frakt-
sedeln överlämnas till
mottagaren eller denne
gör gällande sin rätt
enligt artikel 13 första
stycket. Från denna
tidpunkt ska frakt-
föraren rätta sig efter
mottagarens

anvis-

ningar.3. Rätten att förfoga

över

godset

till-

kommer dock mottag-
aren så snart frakt-
sedeln upprättats, om
avsändaren

infört

föreskrift om detta i
fraktsedeln.
4. Har mottagaren

under utövande av sin
rätt att förfoga över
godset gett anvisning
om att det ska lämnas
ut till annan person,
har denne inte rätt att

2019:1194

background image

SFS

15

entitled to name other
consignees.


5. The exercise of the

right of disposal shall be
subject to the following
conditions:

a) that the sender or,

in the case referred to in
paragraph 3 of this arti-
cle, the consignee who
wishes to exercise the
right produces the first
copy of the con-
signment note on which
the new instructions to
the carrier have been
entered and indemnifies
the carrier against all
expenses,

loss

and

damage involved in
carrying

out

such

instructions;b) that the carrying

out of such instructions
is possible at the time
when the instructions
reach the person who is
to carry them out and
does not either interfere
with

the

normal

working of the carrier�"s
undertaking

or

prejudice the senders or
consignees of other
consignments;

c) that

the

in-

structions do not result
in a division of the
consignment.


6. When, by reason

of the provisions of
paragraph 5 (b) of this
article,

the

carrier

cannot carry out the
instructions which he
receives,

he

shall

immediately notify the
person who gave him
such instructions.
5. L�"exercice

du

droit de disposition est
subordonné

aux

conditions suivantes:

a) l�"expéditeur ou,

dans le cas visé au
paragraphe 3

du

présent

article,

le

destinataire qui veut
exercer ce droit doit
présenter le premier
exemplaire de la lettre
de voiture, sur lequel
doivent être inscrites
les nouvelles instruc-
tions données au trans-
porteur, et dédom-
mager le transporteur
des

frais

et

du

préjudice qu�"entraîne
l�"exécution de ces
instructions;

b) cette exécution

doit être possible au
moment

les

instructions parvienent
à la personne qui doit
les l�"exploitation nor-
male de l�"entreprise du
transporteur, ni porter
préjudice aux expédi-
teurs ou destinataires
d�"autres envois;c) les instructions ne

doivent jamais avoir
pour effet de diviser
l�"envoi.


6. Lorsque,

en

raison des dispositions
prévues

au

paragraphe 5, b)

du

présent

article,

le

transporteur ne peut
exécuter les instruc-
tions qu�"il reçoit, il
doit en aviser immé-
diatement la personne

anvisa annan mot-
tagare.


5. Förfoganderätten

får utövas endast under
följande villkor:


a) att

avsändaren

eller, i fall som avses i
tredje stycket, mot-
tagare som vill utöva
denna rätt företer det
första exemplaret av
fraktsedeln, på vilket
de nya anvisningarna
till fraktföraren teck-
nats, samt gottgör
fraktföraren för kost-
nad och skada som
följer

av

anvis-

ningarnas utförande;

b) att utförandet av

de nya anvisningarna
är möjligt vid den
tidpunkt när de når den
som ska efterkomma
dem

och

varken

hindrar den normala
utövningen av frakt-
förarens verksamhet
eller medför skada för
avsändare eller mot-
tagare av annan sänd-
ning;

c) att anvisningarna

inte leder till delning
av sändningen.6. Kan fraktföraren

på grund av be-
stämmelserna i femte
stycket b) inte följa en
anvisning, ska frakt-
föraren

omedelbart

underrätta den som
meddelat anvisningen.


2019:1194

background image

SFS

16
7. A carrier who has

not carried out the
instructions given under
the conditions provided
for in this article, or
who has carried them
out without requiring
the first copy of the con-
signment note to be
produced, shall be liable
to the person entitled to
make a claim for any
loss or damage caused
thereby.

dont émanent ces
instructions.


7. Le transporteur

qui n�"aura pas exécuté
les instructions don-
nées dans les con-
ditions prévues au
présent article ou qui
se sera conformé à de
telles instructions sans
avoir exigé la pré-
sentation du premier
exemplaire de la lettre
de

voiture

sera

resonsable

envers

l�"ayant droit du pré-
judice causé par ce
fait.
7. Fraktförare som

underlåtit att följa
anvisning,

vilken

meddelats enligt be-
stämmelserna i denna
artikel, eller som utfört
sådan anvisning utan
att begära, att det
första exemplaret av
fraktsedeln företes, är
ansvarig gentemot den
som

därigenom

åsamkats skada.

Article 13


1. After arrival of the

goods at the place
designated for delivery,
the consignee shall be
entitled to require the
carrier to deliver to him,
against a receipt, the
second copy of the con-
signment note and the
goods. If the loss of the
goods is established or
if the goods have not ar-
rived after the expiry of
the period provided for
in

article 19,

the

consignee

shall

be

entitled to enforce in his
own name against the
carrier

any

rights

arising

from

the

contract of carriage.

2. The

consignee

who avails himself of
the rights granted to him
under paragraph 1 of
this article shall pay the
charges shown to be due

Article 13


1. Après l�"arrivée de

la marchandise au lieu
prévu

pour

la

livraison, le destina-
taire a le droit de
demander

que

le

deuxième exemplaire
de la lettre de voiture
lui soit remis et que la
marchandise lui soit
livrée, le tout contre
décharge. Si la perte de
la marchandise est
établie, ou si la
marchandise n�"est pas
arrivée à l�"expiration
du délai prévu à
l�"article 19, le de-
stinataire est autorisé à
faire valoir en son
propre nom vis-à-vis
du transporteur les
droits qui résultent du
contrat de transport.


2. Le

destinataire

qui se prévant des
droits qui lui sont
accordés aux termes
du paragraphe 1 du
présent article est tenu

Artikel 13


1. Sedan

godset

kommit fram till be-
stämmelseorten

får

mottagaren begära att
fraktföraren mot kvitto
lämnar ut det andra
exemplaret

av

fraktsedeln samt god-
set till denne. Har god-
set gått förlorat eller
har det inte kommit
fram vid utgången av
den

i

artikel 19

nämnda fristen, äger
mottagaren gentemot
fraktföraren i eget
namn göra gällande de
rättigheter som följer
av fraktavtalet.2. Mottagare som

gör gällande den rätt
som denne har enligt
första stycket, ska
betala det belopp som
framgår

av

frakt-

2019:1194

background image

SFS

17

on the consignment
note, but in the event of
dispute on this matter
the carrier shall not be
required to deliver the
goods unless security
has been furnished by
the consignee.


de payer le montant
des créances résultant
de la lettre de voiture.
En cas de contestation
à ce sujet, le trans-
porteur n�"est obligé
d�"effectuer la livraison
de la marchandise que
si une cautian lui est
fournie par le destina-
taire.

sedeln. Vid tvist om
detta är fraktföraren
inte skyldig att lämna
ut

godset,

om

mottagaren inte ställer
säkerhet.Article 14


1. If for any reason it

is

or

becomes

impossible to carry out
the

contract

in

accordance with the
terms laid down in the
consignment

note

before the goods reach
the place designated for
delivery, the carrier
shall

ask

for

in-

structions from the
person

entitled

to

dispose of the goods in
accordance with the
provisions of article 12.
2. Nevertheless,

if

circumstances are such
as to allow the carriage
to be carried out under
conditions

differing

from those laid down in
the consignment note
and if the carrier has
been unable to obtain
instructions in reason-
able time from the per-
son entitled to dispose
of

the

goods

in

accordance with the
provisions of article 12,
he shall take such steps
as seem to him to be in
the best interests of the
person

entitled

to

dispose of the goods.

Article 14


1. Si, pour un motif

quelconque, l�"exécu-
tion du contrat dans les
conditions prévues à la
lettre de voiture est ou
devient

impossible

avant l�"arrivée de la
marchandise au lieu
prévu

pour

la

livraison, le trans-
porteur est tenu de
demander des ins-
tructions à la personne
qui a le droit de
disposer

de

la

marchandise

con-

formément à l�"artic-
le 12.


2. Toutefois, si les

circonstances

per-

mettent l�"exécution du
transport dans des
conditions différentes
de celles prévues à la
lettre de voiture et si le
transporteur n�"a pu
obtenir en temps utile
les instructions de la
personne qui a le droit
de disposer de la
marchandise

con-

formément à l�"artic-
le 12, il prend les
mesures

qui

lui

paraissent les meil-
leures dans l�"intérêt de
la personne ayant le

Artikel 14


1. �r eller blir det av

någon

orsak

före

godsets ankomst till
bestämmelseorten
omöjligt att fullgöra
avtalet på det sätt som
fraktsedeln anger, ska
fraktföraren begära an-
visning från den som
enligt artikel 12 har
rätt att förfoga över
godset.
2. Om

emellertid

omständigheterna
medger att beford-
ringen utförs på annat
sätt än fraktsedeln
anger och fraktföraren
inte har kunnat inom
skälig

tid

erhålla

anvisning från den
som enligt artikel 12
har rätt att förfoga över
godset, åligger det
fraktföraren att vidta
de åtgärder som synes
fraktföraren bäst till-
godose dennes in-
tresse.2019:1194

background image

SFS

18


droit de disposer de la
marchandise.

Article 15