SFS 2008:211 Lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1972:435) om överlastavgift / SFS 2008:211 Lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
080211.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift;

utfärdad den 24 april 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 9 § lagen (1972:435) om över-

lastavgift ska ha följande lydelse.

9 §

2

Bestämmelserna i 2 kap. 2 § första stycket, 5 kap. 17 § och 8 kap. 2�

4 §§ vägtrafikskattelagen (2006:227) ska också gälla överlastavgift. Det som
i 5 kap. 17 § vägtrafikskattelagen sägs om Skatteverket gäller då länsstyrel-
sen.

Denna lag gäller inte i fråga om fordon som är registrerat i militära for-

donsregistret, används hos Försvarsmakten enligt skriftligt avtal med denna
eller är taget i anspråk med nyttjanderätt enligt förfogandelagen (1978:262).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2007/08:52, bet. 2007/08:SkU23, rskr. 2007/08:154.

2

Senaste lydelse 2006:230.

SFS 2008:211

Utkom från trycket
den 7 maj 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.