SFS 2014:716 Lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1972:435) om överlastavgift / SFS 2014:716 Lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
140716.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 a och 8 d §§ lagen (1972:435) om

överlastavgift ska ha följande lydelse.

8 a §

2

Om den som enligt 7 § ska påföras överlastavgift inte har hemvist i

Sverige, Danmark, Finland, Island eller Norge, ska en polisman vid kontrol-
len av fordonet eller fordonståget besluta om förskott för överlastavgiften.

Förskottet ska beräknas enligt bestämmelserna i 2�5 §§.
Förskottet ska betalas till Polismyndigheten.

8 d §

3

En polismans beslut om förskott för överlastavgift eller om att fordo-

net eller fordonståget inte får fortsätta färden, ska skyndsamt underställas
Transportstyrelsens prövning. Transportstyrelsen ska omedelbart pröva om
beslutet ska bestå.

Om ett beslut enligt 8 b § gäller, ska Polismyndigheten och Transportsty-

relsen handlägga ärendet om överlastavgift utan dröjsmål. Transportstyrelsen
får vid sin handläggning

1. helt eller delvis sätta ned ett förskott som har bestämts för avgiften,
2. upphäva beslutet, om det finns synnerliga skäl. Detsamma gäller även

efter det att Transportstyrelsen har beslutat i ärendet om överlastavgift.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2004:1083.

3 Senaste lydelse 2009:1349.

SFS 2014:716

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.