SFS 2009:225 Lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1972:435) om överlastavgift / SFS 2009:225 Lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
090225.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift;

utfärdad den 26 mars 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1972:435) om överlast-

avgift ska ha följande lydelse.

1 §

2

�verlastavgift tas ut enligt denna lag om

1. lastbil, som inte är en EG-mobilkran,
2. buss,
3. tung terrängvagn, som är konstruerad för en högsta hastighet som över-

stiger 30 kilometer i timmen, eller

4. släpvagn, som dras av bil, tung terrängvagn, som är konstruerad för en

högsta hastighet som överstiger 30 kilometer i timmen, eller av motorred-
skap klass I

framförs på väg med högre axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller

bruttovikt än som är tillåtet för fordonet, fordonståget eller vägen.

Med väg avses allmän väg, gata eller annan allmän plats.
Högsta för fordonet tillåtna axeltryck, boggitryck och trippelaxeltryck be-

stäms med ledning av uppgiften i det senaste registreringsbeviset om den ga-
ranterade axelbelastningen.

Denna lag träder i kraft den 29 april 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2008/09:53, bet. 2008/09:TU9, rskr. 2008/09:188.

2 Senaste lydelse 1992:1732.

SFS 2009:225

Utkom från trycket
den 7 april 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.