SFS 2015:444 Lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1972:435) om överlastavgift / SFS 2015:444 Lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
150444.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift;

utfärdad den 25 juni 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 § lagen (1972:435) om överlast-

avgift ska ha följande lydelse.

11 §

2

Transportstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän

förvaltningsdomstol, om inte annat sägs i femte stycket. Skrivelsen med över-
klagandet ska ha kommit in till Transportstyrelsen inom tre veckor från den
dag då klaganden fick del av beslutet.

Om någon har överklagat ett beslut, får även någon annan som haft rätt att

överklaga beslutet ge in ett överklagande, trots att tiden för överklagande gått
ut. Ett sådant överklagande ska ges in inom två veckor från utgången av den
tid inom vilken det första överklagandet skulle ha gjorts. �&terkallas eller för-
faller det första överklagandet av någon annan anledning, förfaller också det
senare.

Ett beslut som rör ett motordrivet fordon som är registrerat här i landet,

eller en släpvagn som dras av ett sådant fordon, överklagas hos den förvalt-
ningsrätt inom vars domkrets ägaren till det motordrivna fordonet har sin
adress enligt vägtrafikregistret. I fråga om andra fordon överklagas beslutet
till den förvaltningsrätt inom vars domkrets beslutet meddelades.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Transportstyrelsens beslut enligt 8 d § får inte överklagas.
En polismans eller bilinspektörs beslut enligt 8 a och 8 b §§ får inte över-

klagas.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2015.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Per Håvik
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2014/15:94, bet. 2014/15:JuU25, rskr. 2014/15:260.

2 Senaste lydelse 2014:1409.

SFS 2015:444

Utkom från trycket
den 7 juli 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.