SFS 1974:292

740292.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1974: 292 Lag

utkom från trycket

ändring 1 lagen (1972: 435) om överlastavgift;

utfärdad den 31 maj 1974.

den 11 j uni 19 74

Kungl. Maj;t förordnar med riksdagen^ i f råga om lagen (1972; 435)

om överlastavgift

dels att 9 § skall ha nedan angivna lydelse,
dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 8 a §, av nedan angivna

lydelse.

8 a § �verlastavgift får nedsättas eller efterges då särskilda omständig­

heter föreligger.

Fråga om nedsättning eller eftergift prövas av Kungl. Maj:t eller

myndighet som Kungl. Maj;t bestämmer.

9 § Bestämmelserna i 6, 8, 31, 32 och 43 §§ vägtrafikskatteförord­

ningen (1973: 601) äger motsvarande tillämpning på överlastavgift.

Denna lag gäller ej i fråga om fordon som

är registrerat i militära fordonsregistret,

brukas av krigsmakten enligt skriftligt avtal med militär myndighet,
är taget i anspråk med nyttjanderätt enligt allmänna förfogandelagen

(1954:279), rekvisitionslagen (1942:583), beredskapsförfogandelagen
(1942: 584) eller civilförsvarslagen (1960: 74).

Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag, då lagen enligt därå

meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling,

men tillämpas även i fråga om överlastavgift som påförts före ikraft­
trädandet.

CARL GUSTAF

BENGT NOR UNG

(Kommunikationsdepartementet)

678

1 Prop. 1974: 101, TU 17, rs kr 215.

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.