SFS 1982:173

820173.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

g Lag

om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift;

utfärdad den 25 mars 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 § lagen (1972: 435) om överlast-

avgift skall ha n edan angivna lydelse.

1 § Framföres lastbil, buss eller släpvagn, som dragés av bil, på väg med

högre axeltryck, boggitryck eller bruttovikt än som är tillåtet för viss axel

eller boggi på fordonet eller för fordonet, fordonståget eller vägen, utgår
överlastavgift enligt denna lag.

Med väg avses allmän väg, gata eller annan allmän plats.

I Vad som av totalvikten enligt det senaste för fordonet utfärdade regist-

SFS 1982:173

Utkom från trycket

den 6 april 1982

Prop. 1981/82:100 (bil. 9 p. 5), TU 13. rskr 167.

461

¬

background image

SFS 1982:173

\

reringsbeviset vilar på viss axel eller boggi utgör högsta för axeln eller

gin tillåtna axeltryck eller boggitryck.

' r-

Denna lag träder i kraft tv å veckor efter den dag, då lagen enligt uppgift

på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

På regeringens vägnar

CLAES ELMSTEDT

S-E Sigfridsson

; ,

(Kommunikationsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.