SFS 1984:173

840173.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1984:173

Lag

Utkom från trycket

den 25 apriJ 1 984

om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift;

utfärdad den 29 mars 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1972:435) om

överlastavgift

dels att 9 § skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i lagen skall införas två nya paragrafer, 10 och 11 §§, av neda n

angivna lydelse.

9

Bestämmelserna i 3 § a ndra stycket och tredje stycket första me­

ningen, 6, 8, 26 a, 30, 32 oc h 43 §§ vä gtrafikskattelagen (1973:601) äger
motsvarande tillämpning på överlastavgift. Vad där sägs om beskattnings­
myndighet gäller då länsstyrelsen. Allmänt ombud för överlastavgift är den

som förordnats som ombud med stöd av 3 § fjärde stycket vägtrafikskatte­
lagen.

Denna lag gäller ej i fråga om for don som

är registrerat i militära ford onsregistret,

brukas av försvarsmakten enligt skriftligt avtal med militär myndighet,

är taget i an språk med nyttjanderätt enligt förfogandelagen (1978:262)

eller civilförsvarslagen (I960:74).

460

' Prop. 1983/84:71, SkU 22, rskr 145.

^ Senaste lydelse 1975: 1413.

¬

background image

v .

v§ Bestämmelserna i 3 kap. 7-15 §§ samt 9 kap. 2 och 3 §§ lagen

SFS 1984:173

;(19S4: 151) om punktskatter och prisregleringsavgifter får tillämpas även

för att inhämta upplysningar till ledning för beslut om överlastavgift.

Beslut att upplysning skall inhämtas får fattas, utom av länsstyre lsen, av
riksskatteverket efter samråd med länsstyrelsen. Vad i 3 kap. 9, II, 13 och
15 §§ näm nda lag sägs om beskattningsmyndigheten skall i sådant fall i

stället gälla riksskatteverket.

11 § Länsstyrelsens beslut enligt denna lag överklagas genom besvär hos

kammarrätten. Allm änna ombudets besvär stid räknas från beslutets dag.
För besvär gäller vidare 8 kap. 4, 6, 11 och 13 §§ lage n (1984:151) om
punktskatter och prisregleringsavgifter. Vid tillämpningen av 8 kap. 6 § är
motpartens besvärstid dock två v eckor.

Denna lag träder i kra ft den 1 juli 1984.

På regeringens vägnar

CURT BOSTR�M

S-E Sigfridsson
(Kommunikationsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.