SFS 1988:334

880334.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:334

Utkom från trycket

den 7juni 1988

Lag

om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift;

utfärdad den 26 maj 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 9 § lagen (1972:435) om överlast­

avgift skall ha följan de lydelse.

9

Bestämmelserna i 3 § andra stycket och tredje stycket första me­

ningen, 9 §, 10 § andra stycket, 45 § första stycket, 56, 66 och 85 §§
vägtrafikskattelagen (1988: 327) äger motsvarande tillämpning på överlast­

avgift. Vad där sägs om beskattningsmyndighet gäller då länsstyrelsen.'

Allmänt ombud för överlastavgift är den som förordnats som ombud med

stöd av 3 § fjärde stycket vägtrafikskattelagen.

Denna lag gäller ej i fråga om fo rdon som
är registrerat i militära ford onsregistret,

brukas av försvarsmakten enligt skriftligt avtal med militär myndighet,

är taget i a nspråk med nyttjanderätt enligt förfogandelagen (1978:262)

eller civilförsvarslagen (1960:74).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

På regeringens vägnar

ROINE CARLSSON

Peter Löfmarck

(Kommunikationsdepartementet)

' Prop. 1987/88:159, SkU 38, rskr. 316.

^ Senaste lydelse 1984: 173.

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.