SFS 1990:14

900014.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:14

Lag

Utkom från tryc ket

den 6 februari 1990

om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift;

utfärdad den 18 januari 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1972:435) om :

överlastavgift^

dels att 8 a § skall upphöra att gälla,
dels att 1 -5, 8 och 11 §§ skall ha följande lydelse.

!⬢

(

1 §' �verlastavgift tas ut enligt denna lag om lastbil eller buss eller tung r
terrängvagn eller släpvagn, som dras av bil, tung terrängvagn, traktor eller ^

motorredskap, framförs på väg med högre axeltryck, boggitryck, trippel-

axeltryck eller bruttovikt än som ä r tillåtet for fordonet, fordonståget eller

vägen.

Med väg avses allmän väg, gata eller annan allmän plats.

,

Högsta fö r fordonet tillåtna axeltryck, boggitryck och trippelaxeltryck

bestäms med ledning av uppgiften i det senaste registreringsbeviset om v

den garanterade axelbelastningen.

32

' Prop. 1989/90; 17. TU 10, rskr. 75.

' Senaste lydelse av 8 a § 1975:1413.

' Senaste lydelse 1982: 173.

¬

background image

2 § Har högsta tillåtna axeltryck, boggitryck eller tr ippelaxeltryck över-

SFS 1990:14

skridits, avrundas överlasten for varje axel, boggi eller trippelaxel till

närmast lägre, hela hundratal kilogram. Vidare dras for varje axel av 500
kilogram.

För återstående överlast (avgiftspliktig överlast) beräknas överlastavgift

for varje axel, boggi eller trippelaxel på följande sätt.

Del av överlasten

�verlastavgift

100�2 000 kg

200 kr. per 100 kg

2 100 - 4 000 kg

400 kr. per 100 kg

4100�6 000 kg

600 kr. per 100 kg

6 100-8 000 kg

800 kr. per 100 kg

8 100 kg och däröv er

1 000 kr. per 100 kg

3 § Har högsta tillåtna bruttovikt överskridits i fråga om ett fordon som

inte ingår i ett fordonståg, fördelas överlasten lika på fordonets axlar.
�verlasten för varje axel avrundas därefter till närmast lägre, hela hundra­

tal kilogram och m inskas sedan med 300 kilogram. För varje axel beräknas

härefter överlastavgift med tillämpning av tabellen i 2 § andra stycket.

Bestämmelserna i första stycket äger motsvarande tillämpning i fråga

om fordon, som ingår i fordonståg, när den for tåget tillåtna bruttovikten
ej överskridits.

4 § Har högsta tillåtna bruttovikt överskridits i fråga om e tt fordonståg,
fordelas överlasten lika på tåget s axlar och beräknas avgiftspliktig överlast
och öve rlastavgift for varje axel enligt 3 §. Har högsta tillåtna bruttovikt
överskridits även i fråga om ett eller flera i tåget ingående fordon, beräknas
dock avgiftspliktig överlast och överlastavgift for varje fordon for sig, om
det sammanlagda beloppet av överlastavgift därvid blir högre.

5 § �verlastavgift utgår för varje färd med avgiftspliktig överlast med
det belopp som beräknas for visst fordon eller fordonståg enligt 2, 3 eller
4 § eller, när både högsta tillåtna axeltryck, boggitryck eller trippelaxel-'
tryck och högsta tillåtna bruttovikt överskridits vid samma färd, med det

högsta av de belopp som beräknas for fordonet eller fordonståget enligt

angivna bestämmelser.

Har överlastavgift påforts någon for färd med visst fordon och skall

sådan avgift påforas honom for färd som foretagits med samma fordon

inom ett år efter den tidigare färden, utgår avgiften med 50 procent högre
belopp än som följer av första stycket.

8 § I fråga om bil, som är registrerad här i l andet, eller släpvagn, som

dragés av sådan bil, påföres överlastavgift genom beslut av länsstyrelsen i
det län där den i bilregistret antecknade ägaren av bilen har sin adress
enligt registret. I fråga om a ndra fordon påfores avgiften av länsstyrelsen i

Stockholms län.

�verlastavgift får nedsättas eller efterges om särskilda omständigheter

foreligger. Detta får ske såväl i samband med prövning av ärendet om
påforing av överlastavgift som efter särskild ansökan hos länsstyrelsen.

33

2-SFS 1990

¬

background image

SFS 1990:14

11 §"⬢ Länsstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos kammar­

rätten. Skrivelsen med �verklagandet skall ha kommit in till länsstyrelsen >
inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. För f

allmänna ombudet räknas dock tiden från beslutets dag. I fråga om över­
klagande tillämpas vidare 8 kap. 4, 6, Il och 13 §§ lagen (1984:151) om

punktskatter och prisregleringsavgifter. Vid tillämpningen av 8 kap. 6 § ⬢

skall dock motpartens tid för överklagande vara två veckor.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1990. Bestämmelserna i 1 § om tung

terrängvagn och om släpvagn, som dras av tung terrängvagn, traktor eller
motorredskap, träder dock i kraft först den 1 januari 1991.

Har den avgiftsgrundande färden ägt rum före ikraftträdandet gäller

1 � 5 §§ i den äldre lydelsen.

På regeringens vägnar

GEORG ANDERSSON

Peter Löfmarck

(Kommunikationsdepartementet)

Senaste lydelse 1984: 173.

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.