SFS 1990:1197

901197.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1990:1197

om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift;

uikom från trycket

den 19 december 1990

utfärdad den 6 dece mber 1990.

1 Enligt riksdagens beslut' föreskrivs alt 7 och 8 §§ lagen (1972:435) om

iöverlastavgift skall ha följan de lydelse.

:7

�verlastavgift påförs för motordrivet fordon, ägaren, och for

släpvagn, ägaren av det fordon som släpvagnen dras av.

'Prop. i990/91;35.TU8, rskr. 63.

^Senaste lydelse 1978:451.

--49

72-SFS 1990

t

⬢{

¬

background image

SFS 1990:1197

I fråga om m otordrivet fordon som innehas på grund av kreditköp

förbehåll om återtaganderätt eller som innehas med nyttjanderätt
bestämd tid om minst ett år anses innehavaren som ägare. Innehas f

i ann at fall med nyttjanderätt, anses innehavaren som ägare, om han
befogenhet a tt bestämma om förare eller anlitar annan förare än äga _
har utsett.

Brukar någon annans fordon utan lov, påförs brukaren överlastavgifteri..i

8 §' I fråga om motordrivet fordon, som är registrerat här i landet, eller'

släpvagn, som dras av sådant fordon, påförs överlastavgift genom besl ut .

av länsstyrelsen i d et län där den i bilregistret antecknade ägaren av det '

motordrivna fordonet har sin adress enligt registret. I fråga om andra

fordon påförs avgiften av länsstyrelsen i Stockholms län.

t

�verlastavgift får nedsättas eller efterges om särskilda omständigheter

föreligger. Detta får ske såväl i samband med prövning av ärendet om
påföring av överlastavgift som efter särskild ansökan hos länsstyrelsen. /

Denna lag träder i kraft de n 1 januari 1993.

På regeringens vägnar

GEORG ANDERSSON

Peter Löfmarck

(Kommunikationsdepartementet)

' Senaste lydelse 1990:14.

'm

'Bgi

⬢m

D.riMiä'

⬢\T0

ir

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.