SFS 1992:631

920631.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:631

om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift;

utkom frän trycket

den 23 juni 1992

utfärdad den 11 juni 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 9 § lagen (1972:435) om överlast­

avgift skall ha följande lydelse.

9

Bestämmelserna i 3 § andra stycket och tredje stycket första me­

ningen, 9 §, 10 § andra stycket, 45 § första stycket, 56, 61-63, 66 och 85 §§
vägtrafikskattelagen (1988:327) äger motsvarande tillämpning på över­
lastavgift, Vad där sägs om beskattningsmyndighet gäller då länsstyrelsen.

Allmänt ombud för överlastavgift är den som förordnats som ombud med
stöd av 3 § fjärde stycket vägtrafikskattelagen.

Denna lag gäller ej i fråga om fordon som
är registrerat i mili tära fordonsregistret,
brukas av försvarsmakten enligt skriftligt avtal med militär myndighet,

är taget i ansp råk med nyttjanderätt enligt förfogandelagen (1978:262)

eller civilförsvarslagen (1960:74).

' Prop. 1991/92:93, SkU19. rskr. 269.

' Senaste lydelse 1988:334.

1329

¬

background image

SFS 1992:631

Denna lag trä der i kraft den 1 januari 1993. �ldre föreskrifter gäller

dock fortfarande i fråga om överlastavgift som förfallit till betalning före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Peter Löfmarck

(Kommunikationsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.