SFS 1992:1732

921732.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:1732 Lag

Utkom från trycket

oiii ändring 1 lagen (1990:14) om ä

den 30 december 1992 (1972:435) om överlastavgift;

utfärdad den 17 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 § lagen (1972:435) om överlast­

avgift i paragrafens lydelse enligt lagen (1990:14) om ändring i nämnda lag
skall ha följande lydelse.

1 § �verlastavgift tas ut enl igt denna lag om lastbil eller buss eller tung

terrängvagn, som är konstruerad f�r en högsta hastighet som överstiger 30
kilometer i timmen, eller släpvagn, som dras av bil, tung terrängvagn, som

är konstruerad f�r en högsta hastighet som överstiger 30 kilometer i
timmen, eller av motorredskap klass I framförs på väg med högre axel­

tryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt än som är tillåtet f�r

fordonet, fordonståget eller vägen.

Med väg avses allmän väg, gata eller annan allmän plats.
Högsta för fordonet tillåtna axeltryck, boggitryck och trippelaxeltryck

bestäms med ledning av uppgiften i det senaste regis treringsbeviset om
den garanterade axelbelastningen.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Anders lacobsus
(Kommunikationsdepartementet)

' Prop. 1992/93:28, bet. 1992/93: TU7, rskr. 1992/93:92.

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.