SFS 1972:435

720435.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1972:435

om överlastavgift;

given Stockholms slott den 7 juni 1972.

den 30 juni 1972

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dagen^, funnit gott förordna som följer.

1 § Framföres lastbil, buss eller släpvagn, som dragés av bil, på väg

med h ögre axeltryck, boggitryck eller bruttovikt än som är tillåtet för
viss axel eller boggi på fordonet eller för fordonet, fordonståget eller vä­
gen, utgår överlastavgift enligt denna lag.

Med väg avses allmän väg, gata eller annan allmän plats.
Vad som av totalvikten enligt senast för fordonet utfärdade besikt­

ningsinstrument eller enligt gällande typintyg för fordonet vilar på viss

axel eller boggi utgör högsta för axeln eller boggin tillåtna axeltryck
eller boggitryck.

2 § Har högsta tillåtna axeltryck eller boggitryck överskridits, avrun­
das överlasten för varje axel eller boggi till närmast lägre, hela hundra­
tal kilogram. Vidare avdrages för framaxel på bil 500 kilogram, för

annan enkelaxel 1 000 kilogram och för boggi 1 500 kilogram.

För återstående överlast (avgiftspliktig överlast) beräknas överlast­

avgift för varje axel eller boggi på följande sätt.

Del av överlasten

�verlastavgift

100�2 000 kg

100 kr. per 100 kg

2 100�4 000 kg

200 kr. per 100 kg

4100�6 000 kg

300 kr. per 100 kg

6100�8 000 kg

400 kr. per 100 kg

8 100 kg och däröver

500 kr. per 100 kg

3 § Har högsta tillåtna bruttovikt överskridits i fråga om fordon,
som ej ingår i fordonståg, fördelas överlasten på fordonets axlar med

relationstalen 1 för framaxel på bil, 2 för annan enkelaxel och 3 för
boggi. Härefter beräknas avgiftspliktig överlast och överlastavgift för
varje axel eller boggi enligt 2 § .

Bestämmelserna i första stycket äger motsvarande tillämpning i fråga

om fordon, som ingår i fordonståg, när den för tåget tillåtna brutto­
vikten ej överskridits.

4 § Har högsta tillåtna bruttovikt överskridits i fråga om fordons­

tåg, fördelas överlasten på tågets axlar med de i 3 § angivna rela­

tionstalen och beräknas avgiftspliktig överlast och överlastavgift för
varje axel eller boggi enligt 2 §. Har högsta tillåtna bruttovikt över­
skridits även i fråga om ett eller flera i tåget ingående fordon, beräk­
nas dock avgiftspliktig överlast och överlastavgift efter fördelningen
av överlasten på varje fordon för sig, om det sammanlagda beloppet av
överlastavgift därvid blir högre.

^ Prop. 1972: 81, TU 13, rskr 232.

1001

32'f�SFS 1972

-

\

¬

background image

SFS 1972:435

5 § �verlastavgift utgår för varje ärd med avgiftspliktig överlast

med det sammanlagda belopp som beräknats för visst fordon eller
fordonståg enligt 2, 3 eller 4 § eller, när både högsta tillåtna axel-
trj'ck eller boggitryck och högsta tillåtna bruttovikt överskridits vid
samma färd, med det högsta av de sammanlagda belopp som beräk­
nats för fordonet eller fordonståget enligt angivna bestämmelser.

Har överlastavgift påförts någon för färd med visst fordon och skall

sådan avgift påföras honom för färd som företagits med samma for­
don inom ett år efter den tidigare färden, utgår avgiften med 50 pro­
cent högre belopp än som följer av första stycket.

6 § Har polisman påträffat fordon som framföres med avgiftsplik­

tig överlast och fortsättes färden med fordonet utan rättelse, utgår
överlastavgift särskilt för den fortsatta färden, om polismannen för­
bjudit denna.

7 § �verlastavgift påföres för bil, ägaren, och för släpvagn, ägaren

av den bil som släpvagnen dragés av.

I fråga om bil som innehas på grund av avbetalningsköp anses

innehavaren som ägare.

Brukas bil av någon som är skyldig att ersätta skada enligt 6 eller

7 § lagen (1916: 312) angående ansvarighet för skada i följd av auto-

mobiltrafik, anses brukaren som bilens ägar e.

8 § I fråga om bil, som är registrerad här i landet, eller släpvagn,

som dragés av sådan bil, påföres överlastavgift genom beslut av läns­

styrelsen i det län där den i bilregistret antecknade ägaren av bilen

har sin ad ress enligt registret. I fråga om andra fordon påföres avgiften
av länsstyrelsen i Stockholms län .

9 § Bestämmelserna i 1 § tredje stycket, 2 § första stycket, 4 § andra
stycket, 5a, 8, 15 och 17 §§ förordningen (1922: 260) om automobil-

skatt äger motsvarande tillämpning på överlastavgift.

Denna lag gäller ej i fråga om fordon som brukas av krigsmakten

enligt skriftligt avtal med militär myndighet.

Denna lag träder i kraft den dag Konungen bestämmer.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 7 juni 1972.

GUSTAF ADOLF

Q, E. S TR�NG

(L. S.)

(Finansdepartementet)

1002

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.