SFS 1975:1413

751413.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1975:1413 Lag

utkom f rån tr ycket

äedring 5 lagem (1972: 435) om överlastavgift;

den 13 janua ri 1976

utfärdad den 15 december 1975.

Enligt riksdagens beslut^ föresk rives i f råga om lagen (1972: 435) om

överlastavgiff^

dels att i 8 a § orden "Kungl. Maj:t" skall bytas ut mot "rege­

ringen",

dels att 7 och 9 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

7 § �verlastavgift påföres för bil, äg aren, och för släpvagn, ägaren av
den bil som släpvagnen dragés av.

I fråga om bil som innehas på grund av avbetalningsköp anses inne­

havaren som ägare. Innehas bil med nyttjanderätt, anses innehavaren
som ägare, om han har befogenhet att bestämma om förare av bilen
eller anlitar annan förare än ägaren har utsett.

Brukar någon annans bil utan lov, påföres brukaren överlastavgiften.

9 §3 Bestämmelserna i 6, 8, 30�32 och 43 §§ vägtrafikskattelagen

(1973; 601) äger motsvarande tillämpning på överlastavgift.

Denna lag gäller ej i fråga om fordon som
är registrerat i militära fordonsregistret,
brukas av försvarsmakten enligt skriftligt avtal med militär myn­

dighet,

är taget i anspråk med nyttjanderätt enligt allmänna förfogande-

lagen (1954: 279), rekvisitionslagen (1942: 583), beredskapsförfogande-
lagen (1942: 584) eller civilförsvarslagen (1960: 74).

Denna lag träder i kraft, såvitt avser 8 a och 9 §§ en vecka efter

den dag, då lagen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk
författningssamling, och i övrigt den 1 juli 1976.

På regeringens vägnar

BENGT NORLING

Jan Johnsson

(Kommunikationsdepartementet)

2642

' Prop. 1975/76: 15, LU 3 , rskr 1 13.

- Senaste lydelse av 8 a § 1974: 292.

8 Senaste lydelse 1974; 292.

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.