SFS 1993:678 Lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1972:435) om överlastavgift / SFS 1993:678 Lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
SFS 1993_678 Lag om ändring i lagen (1972_435) om överlastavgift

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:678

Utkom från trycket

den 21 juni 1993

Lag
om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift;

utfärdad den 10 juni 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att i 9 § lagen (1972:435) om över-

lastavgift2 ordet "vägtrafikskattelagen" skall bytas ut mot "fordonsskatte-
lagen".

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1993.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Anders Iacobæus
(Kommunikationsdepartementet)

1

Prop. 1992/93: 192, bet. 1992/93: SkU34, rskr. 1992/93:370.

2

Senaste lydelse av 9 § 1992:631.

1390

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.