SFS 1993:1604 Lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1972:435) om överlastavgift / SFS 1993:1604 Lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
SFS 1993_1604 Lag om ändring i lagen (1972_435) om överlastavgift

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:1604

Utkom från trycket
den 29 december 1993

Lag
om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift;

utfärdad den 9 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 § lagen (1972:435) om överlast-

avgift skall ha följande lydelse.

9 §2 Bestämmelserna i 3 § andra stycket och tredje stycket första me-
ningen, 9 §, 10 § andra stycket, 45 § första stycket, 56, 61�63, 66 och 85 §§
fordonsskattelagen (1988: 327) äger motsvarande tillämpning på överlast-
avgift. Vad där sägs om beskattningsmyndighet gäller då länsstyrelsen.
Allmänt ombud för överlastavgift är den som förordnats som ombud med
stöd av 3 § fjärde stycket fordonsskattelagen.

Denna lag gäller ej i fråga om fordon som är registrerat i militära

fordonsregistret, brukas av Försvarsmakten enligt skriftligt avtal med den-
na eller är taget i anspråk med nyttjanderätt enligt förfogandelagen
(1978:262) eller civilförsvarslagen (1960:74).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

På regeringens vägnar

ALF SVENSSON

Anders Iacob us
(Kommunikationsdepartementet)

1

Prop. 1993/94:33, bet. 1993/94:FöU3, rskr. 1993/94:71.

2

Senaste lydelse 1993:678.

4059

æ

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.