SFS 1994:1420 Lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1972:435) om överlastavgift / SFS 1994:1420 Lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
SFS 1994_1420 Lag om ändring i lagen (1972_435) om överlastavgift

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

2929

SFS 1994:1420
Utkom från trycket
den 12 december 1994

Lag
om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift;

utfärdad den 1 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 och 3 §§ lagen (1972:435)

om överlastavgift skall ha följande lydelse.

2 §2 Har högsta tillåtna axeltryck, boggitryck eller trippelaxeltryck

överskridits, avrundas överlasten för varje axel, boggi eller trippelaxel

till närmast lägre, hela hundratal kilogram. Vidare dras för varje axel

av 1 000 kilogram.

1

Prop. 1994/95:23, bet. 1994/95:JuU2, rskr. 1994/95:40.

2

Senaste lydelse 1990:14.

background image

2930

SFS 1994:1420

För återstående överlast (avgiftspliktig överlast) tas överlastavgift ut

med ett grundbelopp om 2 000 kr samt därutöver med ett belopp be-
räknat för varje axel, boggi eller trippelaxel på följande sätt.

Del av överlasten

100-2 000 kg

2 100-4 000 kg
4 100-6 000 kg

6 100 kg och däröver

�verlastavgift

400 kr per 100 kg

600 kr per 100 kg

800 kr per 100 kg

1 000 kr per 100 kg

3 §3 Har högsta tillåtna bruttovikt överskridits i fråga om ett fordon

som inte ingår i ett fordonståg, fördelas överlasten lika på fordonets
axlar. �verlasten för varje axel avrundas därefter till närmast lägre,
hela hundratal kilogram och minskas sedan med 500 kilogram.
Grundbelopp tas ut enligt 2 § andra stycket. Därefter beräknas
överlastavgift för varje axel med tillämpning av tabellen i 2 § andra
stycket.

Bestämmelserna i första stycket äger motsvarande tillämpning i fråga

om fordon, som ingår i fordonståg, när den för tåget tillåtna bruttovikten
ej överskridits.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. Har den avgiftsgrundande

färden ägt rum före ikraftträdandet tillämpas äldre betämmelser.

På regeringens vägnar

INES UUSMANN

Anders Iacobæus
(Kommunikationsdepartementet)

3

Senaste lydelse 1990:14.

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.