SFS 1994:1729 Lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1972:435) om överlastavgift / SFS 1994:1729 Lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
SFS 1994_1729 Lag om ändring i lagen (1972_435) om överlastavgift

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

6331

SFS 1994:1729
Utkom från trycket
den 29 december 1994

Lag
om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift;

utfärdad den 15 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 § lagen (1972:435) om överlast-

avgift skall ha följande lydelse.

9 §2 Bestämmelserna i 3 § andra stycket och tredje stycket första me-
ningen, 9 §, 10 § andra stycket, 45 § första stycket, 56, 6 1 - 6 3 , 66 och 85 §§
fordonsskattelagen (1988:327) äger motsvarande tillämpning på överlast-

1

Prop. 1994/95:7, bet. 1994/95: F�U2, rskr. 1994/95:80.

2

Senaste lydelse 1993: 1604.

background image

SFS 1994:1729

avgift. Vad där sägs om beskattningsmyndighet gäller då länsstyrelsen.
Allmänt ombud för överlastavgift är den som förordnats som ombud med
stöd av 3 § fjärde stycket fordonsskattelagen.

Denna lag gäller ej i fråga om fordon som är registrerat i militära

fordonsregistret, brukas av Försvarsmakten enligt skriftligt avtal med den-
na eller är taget i anspråk med nyttjanderätt enligt förfogandelagen
(1978:262).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

På regeringens vägnar

INES UUSMANN

6332

Anders Iacobæus
(Kommunikationsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.