SFS 1995:28 Lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1972:435) om överlastavgift / SFS 1995:28 Lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
SFS 1995_28 Lag om ändring i lagen (1972_435) om överlastavgift

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift;

SFS 1995:28

Utkom från trycket
den 31 januari 1995

utfärdad den 12 januari 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 11 § lagen (1972:435) om

överlastavgift skall ha följande lydelse.

11 §2 Länsstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän

förvaltningsdomstol. Skrivelsen med överklagandet skall ha kommit in
till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av
beslutet. För allmänna ombudet räknas dock tiden från beslutets dag. I
fråga om överklagande tillämpas vidare 8 kap. 4, 6, 11 och 13 §§
lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter. Vid till-
lämpningen av 8 kap. 6 § skall dock motpartens tid för överklagande
vara två veckor.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats

före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

INES UUSMANN

1

Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165.

2

Senaste lydelse 1990:14.

29

Anders Iacobæus
(Kommunikationsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.