SFS 1995:1203 Lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1972:435) om överlastavgift / SFS 1995:1203 Lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
SFS 1995_1203 Lag om ändring i lagen (1972_435) om överlastavgift

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

2190

SFS 1995:1203
Utkom från trycket
den 1 december 1995

Lag
om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift;

utfärdad den 23 november 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9-11 §§ lagen (1972:435) om

överlastavgift skall ha följande lydelse.

9 §2 Bestämmelserna i 3 § andra stycket, 9 §, 10 § andra stycket, 45 §
första stycket, 56, 61-63, 66 och 85 §§ fordonsskattelagen (1988:327) skall
också gälla överlastavgift. Det som sägs där om beskattningsmyndighet
gäller då länsstyrelsen.

Denna lag gäller ej i fråga om fordon som är registrerat i militära for-

donsregistret, brukas av Försvarsmakten enligt skriftligt avtal med denna
eller är taget i anspråk med nyttjanderätt enligt förfogandelagen (1978:262).

10 §3 Bestämmelserna i 3 kap. 7-15 d §§ samt 9 kap. 3 § lagen
(1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter får tillämpas även för

att inhämta upplysningar till ledning för beslut om överlastavgift. Beslut att
upplysning skall inhämtas får fattas, utom av länsstyrelsen, av
Riksskatteverket efter samråd med länsstyrelsen. Det som sägs i 3 kap. 13,

14 och 15 a §§ nämnda lag om beskattningsmyndigheten skall i sådant fall i

stället gälla Riksskatteverket.

11 §4 Länsstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Skrivelsen med överklagandet skall ha kommit in till
länsstyrelsen inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet.

I fråga om överklagande tillämpas vidare 8 kap. 1 § andra stycket lagen
(1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

Om någon har överklagat ett beslut, får även någon annan som haft rätt att

1

Prop. 1995/96:24, bet. 1995/96:SkU4. rskr. 1995/96:12.

2

Senaste lydelse 1994:1729.

3

Senaste lydelse 1984:173.

4

Senaste lydelse 1995:28.

background image

2191

SFS 1995:1203

överklaga beslutet ge in ett överklagande, trots att den för honom gällande

tiden för överklagande gått ut. Ett sådant överklagande skall ges in inom två
veckor från utgången av den tid inom vilken det första överklagandet skulle
ha gjorts. �&terkallas eller förfaller det första överklagandet av någon annan
anledning, förfaller också det senare.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

På regeringens vägnar

INES UUSMANN

Olof Hedberg
(Kommunikationsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.