SFS 2006:230 Lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1972:435) om överlastavgift / SFS 2006:230 Lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
060230.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift;

utfärdad den 30 mars 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1972:435) om över-

lastavgift

dels att 7 och 9 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 10 §, av följande lydelse.

7 §

2 �verlastavgift påförs för motordrivet fordon, ägaren, och för släp-

vagn, ägaren av det fordon som släpvagnen dras av.

I fråga om motordrivet fordon som innehas på grund av kreditköp med

förbehåll om återtaganderätt eller som innehas med nyttjanderätt för be-
stämd tid om minst ett år anses innehavaren som ägare. Innehas fordon i an-
nat fall med nyttjanderätt, anses innehavaren som ägare, om han har befo-
genhet att bestämma om förare eller anlitar annan förare än ägaren har utsett.

Om någon använder annans fordon utan lov, påförs användaren överlast-

avgiften.

9 §

3 Bestämmelserna i 2 kap. 2 § första stycket, 5 kap. 17 § och 8 kap. 2�

4 §§ vägtrafikskattelagen (2006:227) skall också gälla överlastavgift.

Denna lag gäller inte i fråga om fordon som är registrerat i militära for-

donsregistret, används hos Försvarsmakten enligt skriftligt avtal med denna
eller är taget i anspråk med nyttjanderätt enligt förfogandelagen (1978:262).

10 §

4 Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om hur betalning av överlastavgift skall ske.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2006. �ldre föreskrifter gäller fortfa-

rande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2005/06:65, bet. 2005/06:SkU15, rskr. 2005/06:167.

2 Senaste lydelse 1990:1197.

3 Senaste lydelse 2004:1083.

4 Tidigare 10 § upphävd genom 2002:402.

SFS 2006:230

Utkom från trycket
den 20 april 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.