SFS 2002:402 Lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1972:435) om överlastavgift / SFS 2002:402 Lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
020402.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift;

utfärdad den 30 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1972:435) om över-

lastavgift

2

dels

att 10 § skall upphöra att gälla,

dels

11 § skall ha följande lydelse.

11 §

3

Länsstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän för-

valtningsdomstol. Skrivelsen med överklagandet skall ha kommit in till
länsstyrelsen inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet.

Om någon har överklagat ett beslut, får även någon annan som haft rätt att

överklaga beslutet ge in ett överklagande, trots att den för honom gällande
tiden för överklagande gått ut. Ett sådant överklagande skall ges in inom två
veckor från utgången av den tid inom vilken det första överklagandet skulle
ha gjorts. �&terkallas eller förfaller det första överklagandet av någon annan
anledning, förfaller också det senare.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. �ldre föreskrifter gäller fort-

farande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BJ�RN ROSENGREN

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2001/02:127, bet. 2001/02:SkU27, rskr. 2001/02:273.

2

Senaste lydelse av 10 § 1995:1203.

3

Senaste lydelse 1995:1203.

SFS 2002:402

Utkom från trycket
den 11 juni 2002

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.