SFS 2001:560 Lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1972:435) om överlastavgift / SFS 2001:560 Lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
010560.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift;

utfärdad den 14 juni 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1972:435) om över-

lastavgift

dels

att 8 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 1 a §, av följande lydelse.

1 a §

Fordons- och viktbegreppen i denna lag har samma betydelse som i

lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

8 §

2

I fråga om ett motordrivet fordon, som är registrerat här i landet, eller

en släpvagn, som dras av ett sådant fordon, påförs överlastavgift genom be-
slut av länsstyrelsen i det län där den i vägtrafikregistret antecknade ägaren
av det motordrivna fordonet har sin adress enligt registret. I fråga om andra
fordon påförs avgiften av Länsstyrelsen i Stockholms län.

�verlastavgift får nedsättas eller efterges om särskilda omständigheter fö-

religger. Detta får ske såväl i samband med prövning av ärendet om påföring
av överlastavgift som efter särskild ansökan hos länsstyrelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001.

På regeringens vägnar

BJ�RN ROSENGREN

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2000/01:95, bet. 2000/01:TU15, rskr. 2000/01:252.

2

Senaste lydelse 1990:1197.

SFS 2001:560

Utkom från trycket
den 3 juli 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.