SFS 2006:559 Lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1972:435) om överlastavgift / SFS 2006:559 Lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
060559.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 § lagen (1972:435) om överlast-

avgift skall ha följande lydelse.

7 §

2

�verlastavgift påförs för motordrivet fordon, ägaren, och för släp-

vagn, ägaren av det fordon som släpvagnen dras av.

I fråga om motordrivet fordon som innehas på grund av kreditköp med

förbehåll om återtaganderätt eller som innehas med nyttjanderätt för be-
stämd tid om minst ett år anses innehavaren som ägare. Innehas fordon i an-
nat fall med nyttjanderätt, anses innehavaren som ägare, om han har befo-
genhet att bestämma om förare eller anlitar annan förare än ägaren har utsett.

Om ett motordrivet fordon är registrerat i vägtrafikregistret och den som

äger fordonet inte har fyllt 18 år, skall den förmyndare som har registrerats i
vägtrafikregistret anses som ägare. Detsamma gäller om fordonet innehas
under sådana omständigheter som anges i andra stycket av någon som inte
har fyllt 18 år.

Om någon använder annans fordon utan lov, påförs användaren överlast-

avgiften.

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2006.
2. Har den avgiftsgrundande färden ägt rum före ikraftträdandet, tillämpas

äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2005/06:117, bet. 2005/06:LU34, rskr. 2005/06:328.

2 Senaste lydelse 1990:1197.

SFS 2006:559

Utkom från trycket
den 16 juni 2006

2 SFS 2006:548�618

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.