SFS 1999:879 Lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1972:435) om överlastavgift / SFS 1999:879 Lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
990879.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift;

utfärdad den 11 november 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 9 § lagen (1972:435) om överlast-

avgift skall ha följande lydelse.

9 §

2

Bestämmelserna i 3 § andra stycket, 9 § första stycket, 10 § andra

stycket, 45 § första stycket, 56, 61�63, 66 och 85 §§ fordonsskattelagen
(1988:327) skall också gälla överlastavgift. Det som sägs där om beskatt-
ningsmyndighet gäller då länsstyrelsen.

Denna lag gäller ej i fråga om fordon som är registrerat i militära fordons-

registret, brukas hos Försvarsmakten enligt skriftligt avtal med denna eller är
taget i anspråk med nyttjanderätt enligt förfogandelagen (1978:262).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

På regeringens vägnar

BJ�RN ROSENGREN

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 1998/99:123, bet. 1999/2000:TU2, rskr. 1999/2000:17.

2

Senaste lydelse 1995:1203.

SFS 1999:879

Utkom från trycket
den 23 november 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.