SFS 2004:1083 Lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1972:435) om överlastavgift / SFS 2004:1083 Lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
041083.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift;

utfärdad den 2 december 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1972:435) om över-

lastavgift

dels att 9 och 11 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas fem nya paragrafer, 8 a�e §§, av följande

lydelse.

8 a § Om den som enligt 7 § skall påföras överlastavgift inte har hemvist i
Sverige, Danmark, Finland, Island eller Norge, skall en polisman vid kon-
trollen av fordonet eller fordonståget besluta om förskott för överlastavgif-
ten.

Förskottet skall beräknas enligt bestämmelserna i 2�5 §§.
Förskottet skall betalas till polismyndigheten.

8 b § Om det förskott som anges i 8 a § inte betalas omedelbart i samband
med kontrollen skall polismannen besluta att fordonet eller fordonståget inte
får fortsätta färden. En polisman får underlåta att fatta ett sådant beslut, om
det finns synnerliga skäl.

Ett beslut enligt första stycket gäller tills förskottet betalats eller, om över-

lastavgift har påförts utan att förskottet har betalats, denna avgift har beta-
lats.

8 c § Har beslut om förskott för överlastavgift fattats, får överlastavgiften
inte påföras med ett högre belopp än förskottet.

8 d § En polismans beslut, om förskott för överlastavgift eller om att for-
donet eller fordonståget inte får fortsätta färden, skall skyndsamt understäl-
las länsstyrelsens prövning. Länsstyrelsen skall omedelbart pröva om beslu-
tet skall bestå.

Om ett beslut om att fordonet eller fordonståget inte får fortsätta färden

gäller enligt 8 b §, skall polisen och länsstyrelsen handlägga ärendet om
överlastavgift utan dröjsmål. Länsstyrelsen får vid sin handläggning

1. helt eller delvis sätta ned ett förskott som har bestämts för avgiften,
2. upphäva beslutet som gäller enligt 8 b §, om det finns synnerliga skäl.

Detsamma gäller även efter det att länsstyrelsen har beslutat i ärendet om
överlastavgift.

1 Prop. 2003/04:160, bet. 2004/05:TU2, rskr. 2004/05:63.

SFS 2004:1083

Utkom från trycket
den 10 december 2004

background image

2

SFS 2004:1083

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

8 e § Påförs inte någon överlastavgift eller nedsätts eller efterges avgiften,
skall det överskjutande beloppet återbetalas.

9 §

2 Bestämmelserna i 9 § första stycket, 10 § andra stycket, 45 § första

stycket, 56, 61�63, 66 och 85 §§ fordonsskattelagen (1988:327) skall också
gälla överlastavgift. Det som sägs där om beskattningsmyndighet gäller då
länsstyrelsen.

Denna lag gäller ej i fråga om fordon som är registrerat i militära fordons-

registret, brukas hos Försvarsmakten enligt skriftligt avtal med denna eller är
taget i anspråk med nyttjanderätt enligt förfogandelagen (1978:262).

11 §

3

Länsstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän för-

valtningsdomstol, om inte annat sägs i fjärde stycket. Skrivelsen med över-
klagandet skall ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag
då klaganden fick del av beslutet.

Om någon har överklagat ett beslut, får även någon annan som haft rätt att

överklaga beslutet ge in ett överklagande, trots att den för honom gällande
tiden för överklagande gått ut. Ett sådant överklagande skall ges in inom två
veckor från utgången av den tid inom vilken det första överklagandet skulle
ha gjorts. �&terkallas eller förfaller det första överklagandet av någon annan
anledning, förfaller också det senare.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Länsstyrelsens beslut enligt 8 d § får inte överklagas.
En polismans beslut enligt 8 a och 8 b §§ får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

2 Senaste lydelse 1999:879.

3 Senaste lydelse 2002:402.

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.