SFS 2018:183 Lag om ändring i lagen (1974:610) om inrikes vägtransport

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1974:610) om inrikes vägtransport / SFS 2018:183 Lag om ändring i lagen (1974:610) om inrikes vägtransport
SFS2018-183.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1974:610) om inrikes vägtransport

Utfärdad den 5 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (1974:610) om inrikes
vägtransport ska ha följande lydelse.

2 §2 Lagen ska inte tillämpas på brevbefordran, begravningstransporter
eller befordran av flyttsaker.

Lagen ska inte heller tillämpas på sådan befordran på väg som

omfattas av järnvägstrafiklagen (2018:

181).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:62, bet. 2017/18:CU12, rskr. 2017/18:193.

2 Senaste lydelse 2015:341.

SFS

2018:183

Publicerad
den

11 april 2018

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.