SFS 2013:88 Lag om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja / SFS 2013:88 Lag om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja
130088.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1975:1083) om
uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja;

utfärdad den 28 februari 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 § lagen (1975:1083) om upp-

giftsskyldighet rörande mottagande av olja ska ha följande lydelse.

7 §

2

Beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
2. �ldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdan-

det.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154.

2 Senaste lydelse 1982:277.

SFS 2013:88

Utkom från trycket
den 12 mars 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.