SFS 1982:277

820277.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1982: 111 Lag

Utkom från trycket

ooi ändring 1 lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet

den 26 maj 1982

rörande mottagande av olja;

utfärdad den 13 maj 198 2.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i 2, 4, 5 och 7 §§ lagen

(1975:1083) om uppgiftsskyld ighet rörande mottagande av olja orden "st a­

tens industriverk" skall bytas ut mot "sjöfartsverket".

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1982. 1 fråga om uppgiftsskyldighet rö -,

rande olja som har mottagits före den 1 januari 1982 gäller dock äldre be­

stämmelser.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Måns Jacobsson

(Justitiedepartementet)

612

'Prop, 1981/82:119. LU 36. rskr2.')4.

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.