SFS 1975:1083

751083.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:CQAOWX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:22px;font-family:RFGJTU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:CQAOWX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:21px;font-family:CQAOWX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:CQAOWX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;line-height:21px;font-family:CQAOWX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:869px;height:1262px;"> <img width="869" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:252px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1975:1083 Lag </p> <p style="position:absolute;top:277px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Utkom fr�n tricket </b></p> <p style="position:absolute;top:277px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>om uppgiftsskyldighct r�rande mottagande av olja; </b></p> <p style="position:absolute;top:308px;left:97px;white-space:nowrap" class="ft12">den 18 dec. 1975 </p> <p style="position:absolute;top:308px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 4 december 1975. </p> <p style="position:absolute;top:352px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrives f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:396px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft12">1 � Med olja avses i denna lag r�olja och eldningsolja. </p> <p style="position:absolute;top:417px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft12">Med r�olja avses varje flytande kolv�teblandning som f�rekommer i </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft14">naturligt tillst�nd i jorden, oberoende av om den �r behandlad f�r att <br/>bli tj�nlig f�r transport. I uttrycket inbegripes ocks� r�oljor fr�n vilka <br/>vissa d estillationsprodukter har avl�gsnats (ibland ben�mnda &#34;topped <br/>crudes&#34;) eller till vilka har tillsatts vissa de stillationsprodukter (ibland </p> <p style="position:absolute;top:524px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft12">ben�mnda &#34;spiked crudes&#34; eller &#34;reconstituted crudes&#34;). </p> <p style="position:absolute;top:546px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft12">Med eldningsolja avses tunga destillat eller rester av r�olja eller </p> <p style="position:absolute;top:567px;left:259px;white-space:nowrap" class="ft14">blandningar av s�dana produkter, som �r avsedda f�r anv�ndning som <br/>br�nsle f�r framst�llning av v�rme eller kraft och som �r av en kvalitet </p> <p style="position:absolute;top:609px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft12">som motsvarar den som den 18 d ecember 1971 av American Society </p> <p style="position:absolute;top:630px;left:259px;white-space:nowrap" class="ft12">for Testing and Materials betecknades eldningsolja nr 4 (beteckning D </p> <p style="position:absolute;top:651px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft12">39669) eller tjockare. </p> <p style="position:absolute;top:695px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft12">2 � Den som under visst kalender�r i svensk hamn eller annan i </p> <p style="position:absolute;top:716px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft12">Sverige bel�gen anl�ggning har mottagit sammanlagt mer �n 150 000 </p> <p style="position:absolute;top:737px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft12">ton olja som har transporterats sj�ledes till ha mnen eller anl�ggningen </p> <p style="position:absolute;top:759px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft12">skall senast den 1 mars p�f�ljande �r l�mna statens industriverk </p> <p style="position:absolute;top:780px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft12">uppgift om den oljem�ngd som han har mottagit. </p> <p style="position:absolute;top:802px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft12">Med olja som har transporterats sj�ledes till anl�ggning j�mst�lles </p> <p style="position:absolute;top:823px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft14">olja som har transporterats till anl�ggningen fr�n utlandet p� annat <br/>s�tt �n sj�ledes, om oljan dessf�rinnan har varit f�rem�l f�r </p> <p style="position:absolute;top:865px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft12">sj�transport och ej d�refter har mottagits i hamn eller anl�ggning </p> <p style="position:absolute;top:886px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft12">bel�gen i stat som har tilltr�tt den i Bryssel den 18 december 1971 </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft14">avslutade konventionen om uppr�ttandet av en internationell fond f�r <br/>ers�ttnfng av skada orsakad av f�rorening genom olja. </p> <p style="position:absolute;top:971px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft12">3 � Uppgiftsskyldighet f�religger �ven f�r den som p� s �tt s�gs i 2 � </p> <p style="position:absolute;top:992px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft12">under visst kalender�r har mottagit h�gst 150 000 ton olja, om den </p> <p style="position:absolute;top:1015px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft12">oljem�ngd som han har mottagit tillsammans med den oljem�ngd som </p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft12">p� samma s�tt under samma �r har mottagits av dotterbolag eller </p> <p style="position:absolute;top:1057px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft12">annan gemensamt kontrollerad enhet uppg�r till mer �n 150 000 ton. </p> <p style="position:absolute;top:1105px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft12">1944 </p> <p style="position:absolute;top:1105px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft12">' Prop. 1975/76'.28, LU 19 75/76:2, rskr 1975/76:44. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:869px;height:1262px;"> <img width="869" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:61px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft20">4 � Efter anmaning av statens industriverk �r envar som under visst </p> <p style="position:absolute;top:61px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1975:1083 </p> <p style="position:absolute;top:82px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft20">kalender�r har mottagit olja skyldig att l�mna uppgift om den </p> <p style="position:absolute;top:103px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft20">oljem�ngd som han har mottagit under �ret. </p> <p style="position:absolute;top:147px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">5 � Den som underl�ter att fullg�ra sin uppgiftsskyldighet eller </p> <p style="position:absolute;top:168px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft22">upps�lligen eller av oaktsamhet l�mnar oriktig uppgift d�mes till <br/>b�ter, om ej g�rningen �r belagd med straff i brottsbalken. Allm�nt </p> <p style="position:absolute;top:210px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft20">�tal f�r v�ckas endast efter anm�lan fr�n statens industriverk. </p> <p style="position:absolute;top:232px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft20">Statens industriverk f�r f�rel�gga uppgiftsskyldig vid vite att inom </p> <p style="position:absolute;top:253px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft20">viss tid ink omma med uppgiften. </p> <p style="position:absolute;top:297px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft20">6 � Den som hos statens industriverk eller annan myndighet har tagit </p> <p style="position:absolute;top:318px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft20">befattning med uppgift som avses i d enna lag f�r ej obeh�rigen yppa </p> <p style="position:absolute;top:340px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft20">dess inneh�ll. </p> <p style="position:absolute;top:385px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">7 � Talan mot beslut av statens industriverk enligt denna lag f�res </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft20">hos kammarr�tten genom besv�r. </p> <p style="position:absolute;top:455px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 janu ari 1976. </p> <p style="position:absolute;top:488px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:532px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft20">OLOF PALME </p> <p style="position:absolute;top:553px;left:335px;white-space:nowrap" class="ft22">CARL LIDBOM <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft21">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1975:1083 Lag

Utkom fr�n tricket

om uppgiftsskyldighct r�rande mottagande av olja;

den 18 dec. 1975

utf�rdad den 4 december 1975.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrives f�ljande.

1 � Med olja avses i denna lag r�olja och eldningsolja.

Med r�olja avses varje flytande kolv�teblandning som f�rekommer i

naturligt tillst�nd i jorden, oberoende av om den �r behandlad f�r att
bli tj�nlig f�r transport. I uttrycket inbegripes ocks� r�oljor fr�n vilka
vissa d estillationsprodukter har avl�gsnats (ibland ben�mnda "topped
crudes") eller till vilka har tillsatts vissa de stillationsprodukter (ibland

ben�mnda "spiked crudes" eller "reconstituted crudes").

Med eldningsolja avses tunga destillat eller rester av r�olja eller

blandningar av s�dana produkter, som �r avsedda f�r anv�ndning som
br�nsle f�r framst�llning av v�rme eller kraft och som �r av en kvalitet

som motsvarar den som den 18 d ecember 1971 av American Society

for Testing and Materials betecknades eldningsolja nr 4 (beteckning D

39669) eller tjockare.

2 � Den som under visst kalender�r i svensk hamn eller annan i

Sverige bel�gen anl�ggning har mottagit sammanlagt mer �n 150 000

ton olja som har transporterats sj�ledes till ha mnen eller anl�ggningen

skall senast den 1 mars p�f�ljande �r l�mna statens industriverk

uppgift om den oljem�ngd som han har mottagit.

Med olja som har transporterats sj�ledes till anl�ggning j�mst�lles

olja som har transporterats till anl�ggningen fr�n utlandet p� annat
s�tt �n sj�ledes, om oljan dessf�rinnan har varit f�rem�l f�r

sj�transport och ej d�refter har mottagits i hamn eller anl�ggning

bel�gen i stat som har tilltr�tt den i Bryssel den 18 december 1971

avslutade konventionen om uppr�ttandet av en internationell fond f�r
ers�ttnfng av skada orsakad av f�rorening genom olja.

3 � Uppgiftsskyldighet f�religger �ven f�r den som p� s �tt s�gs i 2 �

under visst kalender�r har mottagit h�gst 150 000 ton olja, om den

oljem�ngd som han har mottagit tillsammans med den oljem�ngd som

p� samma s�tt under samma �r har mottagits av dotterbolag eller

annan gemensamt kontrollerad enhet uppg�r till mer �n 150 000 ton.

1944

' Prop. 1975/76'.28, LU 19 75/76:2, rskr 1975/76:44.

background image

4 � Efter anmaning av statens industriverk �r envar som under visst

SFS 1975:1083

kalender�r har mottagit olja skyldig att l�mna uppgift om den

oljem�ngd som han har mottagit under �ret.

5 � Den som underl�ter att fullg�ra sin uppgiftsskyldighet eller

upps�lligen eller av oaktsamhet l�mnar oriktig uppgift d�mes till
b�ter, om ej g�rningen �r belagd med straff i brottsbalken. Allm�nt

�tal f�r v�ckas endast efter anm�lan fr�n statens industriverk.

Statens industriverk f�r f�rel�gga uppgiftsskyldig vid vite att inom

viss tid ink omma med uppgiften.

6 � Den som hos statens industriverk eller annan myndighet har tagit

befattning med uppgift som avses i d enna lag f�r ej obeh�rigen yppa

dess inneh�ll.

7 � Talan mot beslut av statens industriverk enligt denna lag f�res

hos kammarr�tten genom besv�r.

Denna lag tr�der i kraft den 1 janu ari 1976.

P� regeringens v�gnar

OLOF PALME

CARL LIDBOM
(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.