SFS 1975:1083

751083.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1975:1083 Lag

Utkom från tricket

om uppgiftsskyldighct rörande mottagande av olja;

den 18 dec. 1975

utfärdad den 4 december 1975.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives följande.

1 § Med olja avses i denna lag råolja och eldningsolja.

Med råolja avses varje flytande kolväteblandning som förekommer i

naturligt tillstånd i jorden, oberoende av om den är behandlad för att
bli tjänlig för transport. I uttrycket inbegripes också råoljor från vilka
vissa d estillationsprodukter har avlägsnats (ibland benämnda "topped
crudes") eller till vilka har tillsatts vissa de stillationsprodukter (ibland

benämnda "spiked crudes" eller "reconstituted crudes").

Med eldningsolja avses tunga destillat eller rester av råolja eller

blandningar av sådana produkter, som är avsedda för användning som
bränsle för framställning av värme eller kraft och som är av en kvalitet

som motsvarar den som den 18 d ecember 1971 av American Society

for Testing and Materials betecknades eldningsolja nr 4 (beteckning D

396�69) eller tjockare.

2 § Den som under visst kalenderår i svensk hamn eller annan i

Sverige belägen anläggning har mottagit sammanlagt mer än 150 000

ton olja som har transporterats sjöledes till ha mnen eller anläggningen

skall senast den 1 mars påföljande år lämna statens industriverk

uppgift om den oljemängd som han har mottagit.

Med olja som har transporterats sjöledes till anläggning jämställes

olja som har transporterats till anläggningen från utlandet på annat
sätt än sjöledes, om oljan dessförinnan har varit föremål för

sjötransport och ej därefter har mottagits i hamn eller anläggning

belägen i stat som har tillträtt den i Bryssel den 18 december 1971

avslutade konventionen om upprättandet av en internationell fond för
ersättnfng av skada orsakad av förorening genom olja.

3 § Uppgiftsskyldighet föreligger även för den som på s ätt sägs i 2 §

under visst kalenderår har mottagit högst 150 000 ton olja, om den

oljemängd som han har mottagit tillsammans med den oljemängd som

på samma sätt under samma år har mottagits av dotterbolag eller

annan gemensamt kontrollerad enhet uppgår till mer än 150 000 ton.

1944

' Prop. 1975/76'.28, LU 19 75/76:2, rskr 1975/76:44.

¬

background image

4 § Efter anmaning av statens industriverk är envar som under visst

SFS 1975:1083

kalenderår har mottagit olja skyldig att lämna uppgift om den

oljemängd som han har mottagit under året.

5 § Den som underlåter att fullgöra sin uppgiftsskyldighet eller

uppsålligen eller av oaktsamhet lämnar oriktig uppgift dömes till
böter, om ej gärningen är belagd med straff i brottsbalken. Allmänt

åtal får väckas endast efter anmälan från statens industriverk.

Statens industriverk får förelägga uppgiftsskyldig vid vite att inom

viss tid ink omma med uppgiften.

6 § Den som hos statens industriverk eller annan myndighet har tagit

befattning med uppgift som avses i d enna lag får ej obehörigen yppa

dess innehåll.

7 § Talan mot beslut av statens industriverk enligt denna lag föres

hos kammarrätten genom besvär.

Denna lag träder i kraft den 1 janu ari 1976.

På regeringens vägnar

OLOF PALME

CARL LIDBOM
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.