SFS 2018:1858 Lag om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja

SFS2018-1858.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet

rörande mottagande av olja

Utfärdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 § lagen (1975:1083) om uppgifts-
skyldighet rörande mottagande av olja ska ha följande lydelse.

5 §2 Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktig uppgift döms
till böter, om gärningen inte är belagd med straff i brottsbalken. Allmänt åtal
får väckas endast efter anmälan från Sjöfartsverket.

Sjöfartsverket får förelägga uppgiftsskyldig vid vite att lämna uppgifter

inom en viss tid.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON

Mikael Hjort
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:268, bet. 2018/19:CU3, rskr. 2018/19:32.

2 Senaste lydelse 1982:277.

SFS

2018:1858

Publicerad
den

29 november 2018

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.