SFS 1995:1083 Lag om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldig-het rörande mottagande av olja

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja / SFS 1995:1083 Lag om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldig-het rörande mottagande av olja
SFS 1995_1083 Lag om ändring i lagen (1975_1083) om uppgiftsskyldig-het rörande mottagande av olja

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1986

1

Prop. 1994/95:169, bet. 1994/95:LU28, rskr. 1994/95:362.

2

Senaste lydelse 1982:277.

SFS 1995:1083

Utkom från trycket
den 26 september 1995

Lag
om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldig-
het rörande mottagande av olja;

utfärdad den 7 september 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (1975:1083) om

uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja skall ha följande lydelse.

2 §2 Den som under ett visst kalenderår i en svensk hamn eller i en
annan i Sverige belägen anläggning har tagit emot sammanlagt mer än

150 000 ton olja som har transporterats sjöledes till hamnen eller an-

läggningen skall senast den 1 mars året därpå lämna Sjöfartsverket
uppgifter om den oljemängd som han har tagit emot.

Med olja som har transporterats sjöledes till anläggningen jämställs

olja som har transporterats till anläggningen från utlandet på annat sätt
än sjöledes, om oljan dessförinnan har varit föremål för sjötransport
och inte därefter har tagits emot i en hamn eller anläggning belägen i
en stat, som har tillträtt den i Bryssel den 18 december 1971 avslutade
konventionen om upprättandet av en internationell fond för ersättning
av skada orsakad av förorening genom olja eller som har tillträtt 1992
års ändringsprotokoll till konventionen.

background image

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Göran Karlstedt
(Justitiedepartementet)

SFS 1995:1083

1987

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.