SFS 2005:254 Lag om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja / SFS 2005:254 Lag om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja
050254.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1975:1083) om
uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja;

utfärdad den 14 april 2005.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (1975:1083) om

uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja skall ha följande lydelse.

1 §

I denna lag avses med

olja

: råolja och eldningsolja,

råolja

: varje flytande kolväteblandning som förekommer i naturligt till-

stånd i jorden, oberoende av om den är behandlad för att bli lämplig för
transport, och råoljor från vilka vissa destillationsprodukter har avlägsnats
(ibland benämnda ⬝topped crudes⬝) eller till vilka har tillsatts vissa destilla-
tionsprodukter (ibland benämnda ⬝spiked crudes⬝ eller ⬝reconstituted cru-
des⬝),

eldningsolja

: tunga destillat eller rester av råolja eller blandningar av så-

dana produkter, som är avsedda för användning som bränsle för framställ-
ning av värme eller kraft och som är av en kvalitet som motsvarar den som
den 18 december 1971 av American Society for Testing and Materials be-
tecknades eldningsolja nr 4 (beteckning D 396-69) eller tjockare,

1992 års fondkonvention

: 1992 års internationella konvention om upprät-

tandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förore-
ning genom olja,

2003 års fondprotokoll

: 2003 års protokoll till 1992 års internationella

konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada
orsakad av förorening genom olja.

2 §

2

Den som under ett visst kalenderår i en svensk hamn eller i en annan i

Sverige belägen anläggning har tagit emot sammanlagt mer än 150 000 ton
olja som har transporterats sjöledes till hamnen eller anläggningen skall se-
nast den 1 mars året därpå lämna Sjöfartsverket uppgifter om den mottagna
oljemängden.

Med olja som har transporterats sjöledes till anläggningen jämställs olja

som har transporterats till anläggningen från utlandet på annat sätt än sjö-
ledes, om oljan dessförinnan har varit föremål för sjötransport och inte där-
efter har tagits emot i en hamn eller anläggning belägen i en stat som har till-
trätt 1992 års fondkonvention eller 2003 års fondprotokoll.

1

Prop. 2004/05:78, bet. 2004/05:LU22, rskr. 2004/05:192.

2

Senaste lydelse 1995:1083 (jfr 1996:11).

SFS 2005:254

Utkom från trycket
den 24 maj 2005

background image

2

SFS 2005:254

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

JENS ORBACK

Thomas Johansson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.