SFS 1975:87

750087.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1975:87

om förbud för redare att i visst fall lämna ut handling

f^ån t rycket

som angår den. svenska sjöfartsnäringen;

den 15 april 1 975

utfärdad den 3 april 1975.

Enligt riksdagens beslut^ föreskrives föl jande.

1 § Om f rämmande stats myndighet avfordrar redare i svenskt fartyg

handling som förvaras utanför den staten och innehåller uppgift vars
utlämnande till myndigheten kan medföra betydande skada för den
svenska sjöfartsnäringen, får sjöfartsverket vid vite förbjuda redaren

att lämna ut handlingen.

2 § Talan om utdömande av vite får väckas endast efter förordnande

av regeringen.

1 Prop. 1975: 8, KU 10, rskr 62.

157

¬

background image

SFS 1975:87

Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag, då lagen enligt upp­

gift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

Genom lagen upphäves kungörelsen (1966: 156) om förbud för re­

dare att i visst fall lämna ut handling som angår den svenska sjöfarts­

näringen.

På regeringens vägnar

OLOF PALME

BENGT NORLING
(Kommunikationsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik