Lag (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1975:88
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ändring införd: t.o.m. SFS 2010:1556
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer
SFS nr:

1975:88
Departement/myndighet: Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad: 1975-04-03
Ändrad: t.o.m. SFS

2010:1556
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Regeringen får meddela föreskrifter som avses i 8 kap. 2 § första stycket 2 eller 3 regeringsformen, om föreskrifterna gäller
   1. befordran i spårbunden trafik som är avsedd för allmänheten,
   2. sådan befordran i vägtrafik som ombesörjs av järnvägsföretag till komplettering av eller som ersättning för järnvägsbefordran som avses under 1,
   4. postbefordran,
   5. rätt att driva sjöfart inom Sveriges sjöterritorium med utländskt fartyg,
   6. trafikregler, sjövägmärken eller säkerhetsanordningar för sjötrafiken inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon eller för sjötrafiken med svenska fartyg, sjöflygplan och svävare utanför dessa områden,
   7. skeppsmätning,
   8. trafik på väg eller i terräng,
   11. skyldighet för kommunerna att tillhandahålla föreskrifter och andra uppgifter som rör förhållandena i trafiken,
   12. riksfärdtjänst,
   13. tillstånd att bruka svävare,
   14. kör- och vilotider vid vägtransporter, färdskrivare samt förbud mot vissa typer av beräkningar av lön till förare vid sådana transporter,
   15. användning av vattenskoter eller annan liknande vattenfarkost.

Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter
   1. för trafikövervakningstjänster,
   2. för tillsyn enligt bestämmelser som avses i första stycket 6 när det gäller säkerhetsanordningar för sjötrafiken samt 13 och 14, och
   3. för ärendehandläggning enligt bestämmelser som avses i första stycket 5, 6, 8, 13 och 14.

Regeringen får också meddela föreskrifter om
   1. avgifter för farledsverksamheten,
   2. avgifter för skeppsmätning, och
   3. sanktionsavgifter enligt bestämmelser som avses i första stycket 14. Lag (2010:1556).

2 §   Regeringen får överlåta åt förvaltningsmyndighet att meddela föreskrifter som avses i 1 §. Regeringen får vidare överlåta åt kommun att meddela föreskrifter som avses i 1 § första stycket 8 och sådana föreskrifter om avgifter för trafikövervakningstjänster som avses i 1 § andra stycket.
Lag (1999:336).

3 §   Den som överträder föreskrift, som regeringen har meddelat med stöd av 1 § första stycket 5 eller 6 att gälla då riket är i krig eller krigsfara eller det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara vari riket har befunnit sig, döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (1986:298).

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.