SFS 1982:167

820167.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1982:167

om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att

Utkom från trycket

meddela föreskrifter om traHk, transporter och

den 30 mars mi

kommunikationer;

utfärdad den 18 mars 1982 .

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 § lagen (197 5: 88) med bemyn­

digande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikatio­
ner^ skall ha nedan angivna lydelse.

1 §" Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter som avses i 8 kap. 3

eller 5 § regeringsformen, om föreskrifterna gäller

1. befordran i spårbun den trafik som är avsedd for allmänheten,

2. sådan befordran i vägtrafik som ombesörjes av järnvägsföretag till

komplettering av eller som ersättning för järn vägsbefordran som avses un­

der 1,

3. säkerheten i spårbunden trafik eller ordningens upprätthållande i

samband med sådan trafik,

4. postbefordran eller telekommunikationer,
5. rätt att driva sjöfart inom Sveriges sjöterritorium med utländskt far­

tyg.

6. trafikregler eller säkerhetsanordningar för sjötrafiken inom Sveriges

sjöterritorium eller för sjötrafiken med svenska fartyg, sjöflygplan och svä-

vare utanför Sveriges sjöterritorium,

7. skeppsmätning,
8. trafik på väg eller i te rräng,
9. fordons beskaffenhet och utrustning,

10. registrering eller annan kontroll av fordon.
Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om avgifter för gransk­

ning eller kontroll enligt b estämmelse som avses i första stycket 3, 9 eller

10. Regeringen bemyndigas också att besluta föreskrifter om avgifter för

farledsverksamheten samt om avgifter för skeppsmätning och avgifter för

tillstånd enligt första stycket 5.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1982.

På regeringens vägnar

CLAES ELMSTEDT

S-E Sigfridsson

(Kommunikationsdepartementet)

' Prop. !981/82; lOI (un dcrbilaga 3.1), TU 12, rskr 148.

^ Lagen omtryckt 1978:233.

® Senaste lydelse 1981:705.

451

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.