SFS 1975:88

750088.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1975:88 Lag

Utkom från tr ycket

bemymdigamde att meddela föreskrifter om tr afik,

den 15 april 1 975

transporter ock kommunikatioinier;

utfärdad den 3 april 1975.

Enligt riksdagens besl ut^ föresla ives följande.

1 § Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter som avses i 8 kap.

3 § regeringsformen, om föreskrifterna gäller

1. befordran i spårbunden trafik som är avsedd för allmänheten,

2. sådan befordran i vägtrafik som ombesörjes av järnvägsföretag till

komplettering av eller som ersättning för jämvägsbefordran som avses

under 1,

3. säkerheten i spårbunden trafik eller ordningens upprätthållande

1 samband med sådan t rafik,

4. postbefordran eller telekommunikationer,

5. rätt att driva sjöfart inom Sveriges sjöterritorium med utländskt

fartyg,

6. trafikregler eller säkerhetsanordningar för sjötrafiken inom Sveri­

ges sjö territorium eller för sjötrafiken med svenska fartyg, sjöflygplan

och svävare utanför Sveriges sjöterritorium,

7. skeppsmätning.
Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om avgifter för

granskning eller kontroll enligt bestämmelse som avses i första stycket 3.

Regeringen bemyndigas också att besluta föreskrifter om fyravgifter och

om avgifter för skeppsmätning.

2 § Regeringen får överlåta åt förvaltningsmyndighet att meddela

föreskrifter som avses i 1 §.

158

1 Prop. 1975: 8, KU 10, rskr 6 2,

¬

background image

Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag, då lagen enligt

SFS 1975:88

uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

På regeringens vägnar

OLOF PALME

BENGT NORLING

(Kommunikationsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.