SFS 1977:1121

771121.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1977:1121 Lag

Utkom frän trycket

den 29 dec. 1977

om ändring i lagen (1975: 88) med bemyndigande att

meddela föreskrifter om trafik, transporter och

kommunikationer;

utfärdad den 19 december 1977.

Enligt riks dagens beslut' föreskrives att I § lagen (19 75: 88) med bemyn­

digande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikatio­

ner skall ha nedan angivna lydelse.

1 § Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter som avses i 8 kap.

3 § regeringsform en, om föreskrifterna gäller

1. befordran i spårbunden trafik Som är avsedd för allmänheten,

2. sådan befordran i vägtrafik som ombesörjes av järnvägsföretag till

komplettering av eller som ersättning för järnvägsbefordran som avses un­

der I,

3. säkerheten i spårbunden trafik eller ordningens upprätthållande i

samband med sådan trafik,

4. postbefordran eller telekommunikationer,
5. rätt att driva sjöfart inom Sve riges sjöterritorium med utländskt far­

tyg.

6. trafikregler eller säkerhetsanordningar för sjötrafiken inom Sveriges

sjöterritorium eller för sjötrafiken med svenska fartyg, sjöflygpfan och svä-

vare uta nför Sveriges sjöterritorium,

7. skeppsmätning.

Regeringen bémyndigas att meddela föreskrifter om avgifter för gransk­

ning eller kontroll enligt bestämmelse som avses i första stycket 3, Rege­
ringen bemyndigas också att besluta föreskrifter om fyravgifter och far-

ledsvaruavgifter samt om avgifter för skeppsmätning.

Denna lag träde r i kraft den 1 januari 1978.

På regeringens vägnar

BO TURESSON

Valter Nilsson

(Kommunikationsdepartementet)

2460

' Prop. 1977/78:13, TU 8. rskr 102.

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.