SFS 1978:233

780233.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1978:233

om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att

utkom från trycket

meddela föreskrifter om trafik, transporter och

den 30 maj i978

kommunikationer;

utfärdad den 27 april 1978.

Enligt riks dagens beslut' föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (1975:88) med

bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommu­

nikationer skall ha nedan angivna lydelse. Till följd härav kommer lagen

att ha följande lydelse från och med den dag då denna lag träder i kraft.

1

Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter som avses i 8 kap. 3

eller 5 § rege ringsformen, om föreskrifterna gäller

' Prop. 1977/78: 81. TU 20, rskr 226.

^ Senaste lydelse 1977:1121.

391

¬

background image

SFS 1978:233

1. befordran i spårbu nden trafik som är avsedd för allmänheten,

;

2. sådan befordran i vägtrafik som ombesörjes av järnvägsföretag till ;

komplettering av eller som ersättning för Järnvägsbefordran som avses un­

der 1,

3. säkerheten i spårbunden trafik eller ordningens upprätthållande i

samband med sådan trafik,

4. postbefordran eller telekommunikationer,
5. rätt att driva sjöfart inom Sveriges sjöterritorium med utländskt far­

tyg.

6. trafikregler eller säkerhetsanordningar för sjötrafiken inom Sveriges

sjöterritorium eller för sjötrafiken med svenska fartyg, sjöflygplan och svä-

vare utanför Sveriges sjöterritorium,

7. skeppsmätning,
8. trafik på väg eller i terrä ng,
9. fordons beskaffenhet och utrustning,

10. registrering eller annan kontroll av fordon.

Regeringen bemyndigas a tt meddela föreskrifter om avgifter för gransk­

ning eller kontroll enligt be stämmelse som avses i första sty cket 3, 9 eller
10. Regeringen bemyndigas också att besluta föreskrifter om fyravgifter

och farledsvaruavgifter samt om avgifter för skeppsmätning.

2 § Regeringen f år överlåta åt förvaltningsmyndighet att meddela före­
skrifter som avses i 1 §. Regeringen får vidare överlåta åt kommun att

meddela föreskrifter som avses i 1 § första st ycket 8.

Denna lag träder i kraft två veckor efter den dag, då lagen enligt up pgift

på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

På regeringens vägnar

BO TURESSON

Valter Nilsson

(Kommunikationsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.