SFS 1981:705

810705.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:705

Lag

Utkom från trycket

den7juli 1981

om ämdrtnig i lagen (1975:88) med

meddela föreskrifter om trafik,

kommimikatioinier;

bemyndigande ait' \

och

Utfärdad den 25 juni 198 1.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i § lagen (1975: 88) med bemyn ­

digande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikatio­

ner® skall ha nedan angivna lydelse.

I § Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter som avses i 8 kap. 3

eller 5 § regeringsformen, om föreskrifterna gäller

1. befordran i spårbunden trafik som är avsedd för allmänheten,

2. sådan befordran i vägtrafik som ombesörjes av järnvägsföretag till

komplettering av eller som ersättning för järn vägsbefordran som avses un­

der 1,

3. säkerheten i spårbunden trafik eller ordningens upprätthållande i

samband med sådan trafik,

4. postbefordran eller telekommunikationer,
5. rätt att driva sjöfart inom Sveriges sjöterritorium med utländskt far­

tyg,

6. trafikregler eller säkerhetsanordningar för sjötrafiken inom Sveriges

sjöterritorium eller för sjötrafiken med svenska fartyg, sjöflygplan och svä-

vare utanför Sveriges sjöterritorium,

7. skeppsmätning,

8. trafik på väg eller i terräng,

9. fordons beskaffenhet och utrustning,

10. registrering eller annan kontroll av fordon.

Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om avgifter för gransk­

ning eller kontroll enligt bestämmelse som avses i första stycket 3, 9 eller
10. Regeringen bemyndigas också att besluta föreskrifter om avgifter för

farledsverksamheten samt om avgifter för skeppsmätning.

q

I,

1

!-*:c

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1981.

På regeringens vägnar

CLAES ELMSTEDT

S-E Sigfridsson

(Kommunikationsdepartementet)

5
a

i!

1344

' Prop. 1980/81:119, TU 31, rskr 422.

® Lagen omtryckt 1978:233.

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.