SFS 1985:18

850018.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1985:18

Utkom från trycket

den 29 januari 1985

Lag

om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att

meddela föreskrifter om trafik, transporter och

kommunikationer;

utfärdad den 17 januari 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att I § lagen (1975:88) med bemyn­

digande a tt meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunika­

tioner^ skall ha nedan angivna lyd else.

1

Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter som avses i 8 kap. 3

eller 5 § regeringsformen, om föreskrifterna gäller

1. befordran i spårbunden trafik som är avsedd för allmänheten,

2. sådan befordran i vägtrafik som ombesörjes av järnvägsföretag till

komplettering av eller som ersättning för järnvägsbefordran som avses
under 1,

3. säkerheten i spårbunden trafik eller ordningens upprätthållande i

samband med sådan tr afik,

4. postbefordran eller telekommunikationer,
5. rätt att driva sjöfart inom Sveriges sjöterritorium med u tländskt far­

tyg.

6. trafikregler eller säkerhetsanordningar för sjötrafiken inom Sveriges

sjöterritorium eller för sjötrafiken med svenska fartyg, sjöflygplan och
svävare utanför Sveriges sjöterritorium,

7. skeppsmätning,

8. trafik på väg eller i terräng ,

9. fordons beskaffenhet och utrustning,

10. registrering eller annan kontroll av fordon.

44

' Prop. 1984/85; 6, TU 6. rskr 80.

^ L agen omtryckt 197 8: 233.

' Senaste lydelse 1982: 167,

¬

background image

i ill. skyldighet för kommunerna att tillhandahålla föreskrifter och andra

SFS 1985:18

uppgifter som rör förhållandena i trafiken,

12. riksfärdtjänst.

Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om avgifter för gransk­

ning eller kontroll enligt bestämmelse som avses i första stycket 3, 9 eller
10. Regeringe n bemyndigas också att besluta föreskrifter om avgifter för

farledsverksamheten samt om avgifter för skeppsmätning och avgifter för

tillstånd enligt första stycket 5.

Denna lag träder i kraft den 1 april 198 5.

På regeringens vägnar

CURT BOSTR�M

S-E Sigfridsson
(Kommunikationsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.