SFS 1986:298

860298.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1986:298

Lag

Utkom från trycket

OHi ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att

den 5 juni 1 986

meddela föreskrifter om trafik, transporter och

kommunikationer;

utfärdad den 15 maj 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1975:88) med

bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommu­

nikationer^

dels att 1 § s kall ha följande lydelse,

dels att det i lage n skall in föras en ny paragraf, 3 §, av följande lydelse.

1 §' Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter som avses i 8 kap. 3

eller 5 § regeringsformen, om föreskrifterna gäller

1. befordran i spårbunden trafik som ä r avsedd för allmänheten,

2. sådan befordran i vägtrafik som ombesörjes av järnvägsföretag till

komplettering av eller som ersättning för järnvägsbefordran som avses
under 1,

' Prop. 1985/86:85, LU 26, rskr. 188.

^ Lagen omtryckt 1978 :233.

604

^ Senastelydclse 1985:18.

¬

background image

säkerheten i spårbunden trafik eller ordningens upprätthållande i

'.Sämband med sådan trafik,

4. postbefordran eller telekommunikationer,
5. rätt att driva sjöfart inom Sveriges sjöterritorium med u tländskt far­

tyg.

6. trafikregler, sjövägmärken eller säkerhetsanordningar för sjötrafiken

inom Sveriges sjöterritorium eller för sjötrafiken med svenska fartyg,

sjöflygplan och sv ävare utanför Sveriges sjöterritorium,

7. skeppsmätning,
8. trafik på väg eller i terrä ng,

9. fordons beskaffenhet och utrustning,
10. registrering eller annan kontroll av fordon,
11. skyldighet för kommunerna att tillhandahålla föreskrifter och andra

uppgifter som rör förhållandena i trafiken ,

12. riksfärdtjänst,
13. tillstånd att bruka svävare.

Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om avgifter för gransk­

ning eller kontroll enligt bestämmelse som avses i fö rsta stycket 3,9, 10

eller 13. Regeringen bemyndigas också att besluta föreskrifter om avgifter

för farledsverksamheten samt om avgifter för skeppsmätning och avgifter

för tillstånd enligt första stycket 5.

SFS 1986:298

3 § Den som överträder föreskrift, som regeringen har meddelat med

stöd av 1 § förs ta stycket 5 eller 6 att gälla då riket är i krig eller krigsfara

eller det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av

krig eller av krigsfara vari riket har befunnit sig, döms till böter eller

fängelse i högst sex månader.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1986.

På regeringens vägnar

SVEN HULTERSTR�M

Peter Löfmarck
(Kommunikationsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.