SFS 1990:1159

901159.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:1159 Lag

Utkom från tricket

om ändring i lagen (1 975:88) med bemyndigande att

den 17 december 1990 meddela föreskrifter om trafik, transporter och

kommunikationer;

utfärdad den 6 december 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 § lagen (1975; 88) med bemyn­

digande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunika­
tioner^ skall ha följande lydelse.

1

Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter som avses i 8 kap.

3 eller 5 § regeringsformen, om föreskrifterna gäller

1. befordran i spårbunden trafik som är avsedd för allmänheten,
2. sådan befordran i vägtrafik som ombesörjes av järnvägsföretag till

komplettering av eller som ersättning för jämvägsbefordran som avses
under I,

4. postbefordran eller telekommunikationer,

5. rätt att driva sjöfart inom Sveriges sjöterritorium med utländskt

fartyg,

6. trafikregler, sjövägmärken eller säkerhetsanordningar för sjötrafiken

inom Sveriges sjöterritorium eller för sjötrafiken med svenska fartyg,

sjöflygplan och svävare utanför Sveriges sjöterritorium,

7. skeppsmätning,

8. trafik på väg eller i terräng,
9. fordons beskaffenhet och utru stning,

10. registrering eller annan kontroll av fordon,
11. skyldighet för k ommunerna att tillhandahålla föreskrifter och andra

uppgifter som rör förhållandena i trafik en,

12. riksfärdtjänst,
13. tillstånd att bruka svävare.

' Prop. 1990/91:1.TU9, rskr. 64.

' Lagen omtryckt 1978:233.

2188

' Senaste lydelse 1986:298. �ndringen innebär bl. a. att första stycket 3 upphävs.

¬

background image

*vRegeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om avgifter för gransk-

SFS 1990; 1159

ning eller kontroll enligt bestämmelse som avses i första stycket 9, 10 eller

l5. Regeringen bemyndigas också att besluta föreskrifter om avgifter för

farledsverksamheten samt om avgifter för skeppsmätning och avgifter för
tillstånd enligt första stycket 5.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

På regeringens vägnar

GEORG ANDERSSON

Peter Löfmarck

(Kommunikationsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.