SFS 1996:525 Lag om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer / SFS 1996:525 Lag om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer
SFS 1996_525 Lag om ändring i lagen (1975_88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:525
Utkom från trycket

den 14 juni 1996

Lag
om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att
meddela föreskrifter om trafik, transporter och
kommunikationer;

utfärdad den 30 maj 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1975:88) med bemyn-

digande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikatio-
ner2 skall ha följande lydelse.

1 §3 Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter som avses i 8 kap.
3 § eller 5 § regeringsformen, om föreskrifterna gäller

1. befordran i spårbunden trafik som är avsedd för allmänheten,

2. sådan befordran i vägtrafik som ombesörjes av järnvägsföretag till

komplettering av eller som ersättning för järnvägsbefordran som avses
under 1,

4. postbefordran,
5. rätt att driva sjöfart inom Sveriges sjöterritorium med utländskt fartyg,
6. trafikregler, sjövägmärken eller säkerhetsanordningar för sjötrafiken

1

Prop. 1995/96:140, bet. 1995/96:UU17, rskr. 1995/96:271.

2

Lagen omtryckt 1978:233.

3

Senaste lydelse 1993:605.

794

background image

SFS 1996:525

inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon eller för sjötrafiken med
svenska fartyg, sjöflygplan och svävare utanför dessa områden,

7. skeppsmätning,
8. trafik på väg eller i terräng,
9. fordons beskaffenhet och utrustning,

10. registrering eller annan kontroll av fordon,
11. skyldighet för kommunerna att tillhandahålla föreskrifter och andra

uppgifter som rör förhållandena i trafiken,

12. riksfärdtjänst,
13. tillstånd att bruka svävare,
14. kör- och vilotider vid vägtransporter samt förbud mot vissa typer av

beräkningar av lön till förare vid sådana transporter,

15. användning av vattenskotrar eller annan liknande vattenfarkost.

Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om avgifter för gransk-

ning eller kontroll enligt bestämmelse som avses i första stycket 9, 10 eller

13. Regeringen bemyndigas också att besluta om föreskrifter om avgifter
för farledsverksamheten samt om avgifter för skeppsmätning och avgifter
för tillstånd enligt första stycket 5.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Olof Hedberg
(Kommunikationsdepartementet)

795

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.