SFS 1999:336 Lag om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer / SFS 1999:336 Lag om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer
990336.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande
att meddela föreskrifter om trafik, transporter och
kommunikationer;

utfärdad den 27 maj 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (1975:88) med

bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommuni-
kationer

2

skall ha följande lydelse.

1 §

3

Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter som avses i 8 kap.

3 § eller 5 § regeringsformen, om föreskrifterna gäller

1. befordran i spårbunden trafik som är avsedd för allmänheten,
2. sådan befordran i vägtrafik som ombesörjes av järnvägsföretag till kom-

plettering av eller som ersättning för järnvägsbefordran som avses under 1,

4. postbefordran,
5. rätt att driva sjöfart inom Sveriges sjöterritorium med utländskt fartyg,
6. trafikregler, sjövägmärken eller säkerhetsanordningar för sjötrafiken

inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon eller för sjötrafiken med
svenska fartyg, sjöflygplan och svävare utanför dessa områden,

7. skeppsmätning,
8. trafik på väg eller i terräng,
9. fordons beskaffenhet och utrustning,
10. registrering eller annan kontroll av fordon,
11. skyldighet för kommunerna att tillhandahålla föreskrifter och andra

uppgifter som rör förhållandena i trafiken,

12. riksfärdtjänst,
13. tillstånd att bruka svävare,
14. kör- och vilotider vid vägtransporter samt förbud mot vissa typer av

beräkningar av lön till förare vid sådana transporter,

15. användning av vattenskotrar eller annan liknande vattenfarkost.
Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om avgifter för trafik-

övervakningstjänster samt för granskning eller kontroll enligt bestämmelser
som avses i första stycket 9, 10 eller 13. Regeringen bemyndigas också att
besluta om föreskrifter om avgifter för farledsverksamheten samt om avgif-
ter för skeppsmätning och avgifter för tillstånd enligt första stycket 5.

1

Prop. 1998/99:91, bet. 1998/99:TU13, rskr. 1998/99:214.

2

Lagen omtryckt 1978:233.

3

Senaste lydelse 1996:525.

SFS 1999:336

Utkom från trycket
den 8 juni 1999

background image

2

SFS 1999:336

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

2 §

Regeringen får överlåta åt förvaltningsmyndighet att meddela före-

skrifter som avses i 1 §. Regeringen får vidare överlåta åt kommun att med-
dela föreskrifter som avses i 1 § första stycket 8 och sådana föreskrifter om
avgifter för trafikövervakningstjänster som avses i 1 § andra stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

På regeringens vägnar

BJ�RN ROSENGREN

�&sa Kastman Heuman
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.