SFS 2002:584 Lag om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer / SFS 2002:584 Lag om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer
020584.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande
att meddela föreskrifter om trafik, transporter och
kommunikationer;

utfärdad den 6 juni 2002.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1975:88) med bemyndi-

gande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

2

skall ha följande lydelse.

1 §

3

Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter som avses i 8 kap.

3 § eller 5 § regeringsformen, om föreskrifterna gäller

1. befordran i spårbunden trafik som är avsedd för allmänheten,
2. sådan befordran i vägtrafik som ombesörjes av järnvägsföretag till kom-

plettering av eller som ersättning för järnvägsbefordran som avses under 1,

4. postbefordran,
5. rätt att driva sjöfart inom Sveriges sjöterritorium med utländskt fartyg,
6. trafikregler, sjövägmärken eller säkerhetsanordningar för sjötrafiken

inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon eller för sjötrafiken med
svenska fartyg, sjöflygplan och svävare utanför dessa områden,

7. skeppsmätning,
8. trafik på väg eller i terräng,
10. registrering av fordon,
11. skyldighet för kommunerna att tillhandahålla föreskrifter och andra

uppgifter som rör förhållandena i trafiken,

12. riksfärdtjänst,
13. tillstånd att bruka svävare,
14. kör- och vilotider vid vägtransporter samt förbud mot vissa typer av

beräkningar av lön till förare vid sådana transporter,

15. användning av vattenskotrar eller annan liknande vattenfarkost.
Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om avgifter för trafik-

övervakningstjänster samt för granskning eller kontroll enligt bestämmelser
som avses i första stycket 10 eller 13. Regeringen bemyndigas också att be-
sluta om föreskrifter om avgifter för farledsverksamheten samt om avgifter
för skeppsmätning och avgifter för tillstånd enligt första stycket 5.

1 Prop. 2001/02:130, bet. 2001/02:TU13, rskr. 2001/02:280.

2 Lagen omtryck 1978:233.

3 Senaste lydelse 1999:336. �ndringen innebär bl.a. att punkt 9 upphävs.

SFS 2002:584

Utkom från trycket
den 19 juni 2002

background image

2

SFS 2002:584

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2003.

På regeringens vägnar

BJ�RN ROSENGREN

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.