SFS 2008:324 Lag om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1976:1090) om alkoholutandningsprov / SFS 2008:324 Lag om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov
080324.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1976:1090) om
alkoholutandningsprov;

utfärdad den 22 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1�3 §§ lagen (1976:1090) om al-

koholutandningsprov ska ha följande lydelse.

1 §

2

Alkoholutandningsprov får tas på den som skäligen kan misstänkas

för brott som avses i 4 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott,
30 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg, 20 kap. 4 §
sjölagen (1994:1009), 10 kap. 2 § järnvägslagen (2004:519) eller annat
brott, på vilket fängelse kan följa, om provet kan ha betydelse för utredning
om brottet.

Alkoholutandningsprov tas av
1. en polisman,
2. en tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen, om misstanken

gäller brott som avses i 4 § lagen om straff för vissa trafikbrott, eller

3. en tjänsteman vid Kustbevakningen, om misstanken gäller brott som

avses i 20 kap. 4 § sjölagen.

En tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen som ska ta ett alko-

holutandningsprov har samma befogenhet som en polisman har enligt 22 §
polislagen (1984:387) att stoppa ett fordon eller ett annat transportmedel.

Provtagningen ska ske på ett sätt som inte utsätter den på vilken provet tas

för allmän uppmärksamhet. Om särskilda skäl inte föranleder något annat,
ska provet tas i täckt fordon eller fartyg eller inomhus i avskilt rum.

2 §

3

Alkoholutandningsprov får även i andra fall än som avses i 1 § första

stycket tas på förare av motordrivet fordon samt på förare av maskindrivet
spårfordon på järnväg, tunnelbana eller spårväg. Prov enligt denna paragraf
får dock inte tas på förare av motordrivet fordon, som är avsett att föras av
gående.

Bestämmelserna i 1 § andra stycket 1 och 2 samt tredje och fjärde styck-

ena ska tillämpas vid provtagning enligt denna paragraf. Dessutom gäller att
prov får tas endast på eller i nära anslutning till den plats där föraren kontrol-
leras eller ett polisingripande mot föraren sker. Proven ska tas med instru-
ment som kan användas utan dröjsmål och som bara anger om eventuell

1

Prop. 2007/08:53, bet. 2007/08:JuU26, rskr. 2007/08:188.

2

Senaste lydelse 2004:522.

3

Senaste lydelse 1993:1465.

SFS 2008:324

Utkom från trycket
den 3 juni 2008

background image

2

SFS 2008:324

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

alkoholkoncentration överstiger ett visst gränsvärde. Prov enligt denna para-
graf får även tas av en bilinspektör som avses i fordonslagen (2002:574).

Om den undersökte begär det ska protokoll föras vid provtagningen och

bevis om utförd åtgärd utfärdas.

3 §

4

Blodprov får tas på den som är skyldig att lämna ett alkoholutand-

ningsprov enligt 2 § även om det inte finns förutsättningar för det enligt
28 kap. 12 § rättegångsbalken, om han eller hon

1. vägrar att medverka till alkoholutandningsprov, eller
2. inte kan lämna sådant prov på grund av att han eller hon varit inblandad

i en trafikolycka.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Susanne Kjaersgaard Olsson
(Justitiedepartementet)

4

Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 1993:1465.

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.