SFS 1982:304

820304.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1982:304

Lag

u.kom frän trycket

om ändring i lagen (1976:1090) om

den 8 juni 1 982

alkoholutandningsprov;

utfardad den 27 maj 1982 .

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 § lagen (1976: 1090) om alko­

holutandningsprov skall ha nedan angivna lydelse.

2

Alkoholutandningsprov får rutinmässigt företagas på

1. förare av motordrivet fordon som stoppas vid i förväg beordrad tra­

fikkontroll.

2. den som kan antagas under förande av motordrivet fordon ha, med

eller utan skuld, haft del i u ppkomsten av trafikolycka,

3. den som kan misstänkas för att under förande av motordrivet fordon

ha begått brott enligt I - 3 § lagen (195 1: 649) om straff för vissa trafikbrott

eller sådan enligt vägtrafikkungörelsen (1972:603) stra ffbelagd förseelse

som avser

a. färdhastighet,

b. skyldighet att stanna fordon.

c. skyldighet att ha föreskriven lykta eller strålkastare tänd.

' Prop. 1981/82:204. JuU .SS. rskr33l.

640

Senaste lydelse 1978: 93.

¬

background image

SBestämmelserna i första stycket om förare av motordrivet fordon gäller i

SFS 1982:304

jlämpliga delar även förare av motordrivet spårfordon på järnväg, tunnel-

; bana eller spårväg. De gäller ej förare av motordrivet fordon, som är avsett

att föras av gående.

Denna lag träd er i kraft d en 1 juli 1982.

På regeringens vägn ar

KARIN AHR LAND

Johan Munck
(justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.